اعلام نتایج نهایی ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

اعلام نتایج نهایی ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

نتایج نهایی ارزشیابی مراکز تحقیقاتی سال 1396 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور اعلام شد.

بر اساس نتایج نهایی ارزشیابی سال 1396 مراکز تحقیقاتی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رتبه مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی در این ارزشیابی 54 از 271 مرکز تحقیقاتی دارای ردیف مستقل بودجه بالینی بالای سه سال در کل کشور شد. همچنین این مرکز از بین 48 مرکز هم گروه خود در دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه 17 را کسب کرده است.
کلمات کلیدی