<<<<<<<< مهلت ثبت طرح پژوهشی >>>>>>>>

رنک دوم سال 1399

<<<<<<<< مهلت ثبت طرح پژوهشی >>>>>>>>

ثبت طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

بدین وسیله به استحضار می رساند مهلت ثبت طرح های پژوهشی در سامانه پژوهشیار برای رنک سوم سال 1399، تا پایان آذرماه می باشد. لذا خواهشمند است پروپوزال های خود را حداکثر تا مورخ 99/9/30 از طریق سامانه پژوهشیار ارسال نمائید.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم