<<<<<<<< مهلت ثبت طرح پژوهشی >>>>>>>>

رنک اول سال 1400

<<<<<<<< مهلت ثبت طرح پژوهشی >>>>>>>>

ثبت طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

بدین وسیله به استحضار می رساند مهلت ثبت طرح های پژوهشی در سامانه پژوهشیار برای رنک اول سال 1400، تا مورخ 1400/2/17 می باشد. لذا خواهشمند است پروپوزال های خود را تا تاریخ مذکور، از طریق سامانه پژوهشیار ارسال نمائید.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم