چکیده طرح 99

تاثیر مراقبت تسکینی ناماسته بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به آلزایمر

نویسندگان: زهرا امرالله مجدابادی، نسرین نیک پیما، فیروزه بیات، مهوش صلصالی، شیما حقانی، پالت هانتر، شارون کاسالا

چکیده:

مقدمه:بیماری آلزایمر یکی از مشکلات شناختی بسیار مزمن در بین سالمندان است که بر وضعیت فیزیکی، روان‌شناختی و اجتماعی و درنهایت کیفیت زندگی بیماران مبتلا تاثیر منفی دارد. مراقبت تسکینی رویکردی است که کیفیت زندگی بیماران و خانواده وی را در مواجهه با مشکلات محدودکننده زندگی  از طریق پیشگیری از رنج بیمار و بهبود آن و با شناسایی اولیه و درمان درد و سایر مشکلات جسمی، روانی اجتماعی و معنوی بیمار، ارتقا می‌دهد.این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مراقبت تسکینی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به آلزایمر طراحی شد.

روش:این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی یک گروهی به صورت پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت. جامعه پژوهش سالمندان زن مبتلا به آلزایمر ساکن سرای سالمندان توحید تهران در سال 1396 بود. تعداد 25نفر طبق معیارهای ورود و خروج از مطالعه و  به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. مراقبت تسکینی ناماسته طی6 ماه هر هفته 4 روز و هروز 2 ساعت با قراردادن سالمندان مورد مطالعه در محیط دلپذیر به‌منظور رفع نیازهای جسمی (تغذیه، دریافت مایعات)، روانی (موسیقی آرام، لمس) و اجتماعی (برقراری ارتباط کلامی و غیرکلامی) و استفاده از محرکات محیطی مانند نور و تصاویر طبیعی و رایحه‌دلپذیر اجرا شد. از پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران دمانس QUALIDبرای ارزیابی کیفیت زندگی سالمندان استفاده شد. این پرسشنامه از محققین دانشگاه ساسکاچون دریافت و پس از ترجمه و انجام روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه  قبل از مداخله و شش ماه پس از مداخله توسط پژوهشگر از طریق ابزار (QUALID) تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSSنسخه 22 انجام گرفت.

یافته‌ها:نتایج نشان داد مراقبت‌های تسکینی بر نمرات کیفیت زندگی بیماران پس از گذشت 6 ماه از مراقبت‌های ناماسته(71/3±92/17) نسبت به قبل از آن (07/9±40/27) به طور معنی‌داری کاهش یافته است(001/0P-value<). همچنین نمرات کلیه گویه های پرسشنامه کیفیت زندگی پس از 6 ماه نسبت به قبل از آن کاهش معنی داری داشته است(001/0P-value<). بدین معناکه کیفیت زندگی بیماران پس از 6 ماه افزایش یافته است.

نتیجه‌گیری:مراقبت‌های تسکینی می‌تواند شیوه موثری در ارتقا کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آلزایمر باشد. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی، پژوهش‌های مشابه در جامعه‌های دیگر و با حجم نمونه بیش‌تر مدنظر قرار گیرد. 

کلمات کلیدی:پرستاری، برنامه مراقبت تسکینی ناماسته، آلزایمر،کیفیت زندگی