چکیده طرح 82


ارتباط بین نگرش دینی وبخشندگی برمیزان  امیدواری در بیماران سرطان خون

نویسندگان: فاطمه رئیسی، مال میرهاشم، زیبا تقی زاده، زهرا اعتمادیه میرزایی

چکیده

مقدمه: مراقبت از بیمار مبتلا به سرطان خون با استفاده از رویکرد واژه تسکین مربوط به هرگونه درمان، مراقبت یاحمایتی است که موجب رفع نشانه های بیماری ورنج بیمار می گردد این حالت در مقابل مراقبت درمانی قرار دارد که هدف اصلی آن درمان بیماری وطولانی نمودن عمر است پرستاران به دليل برخوردهاي مستقيم وطولاني مدت با بيماران، مي توانند نقش مهم و مؤثري در بررسي و ارتقاء کيفيت زندگي بيماران سرطاني داشته باشند. مفهوم بخشندگی علاوه بر ارتباط داشتن با مسائل مذهبی ،با ایمان نیز ارتباط دارد و می تواند هدفی برای زندگی بشر باشد که در زمان تعارضات و مشکلات به آن پناه می برد وبر سلامت وحتی درمان بیماران نیزموثر می باشد.

 باتوجه به این که امیدواری به درمان و سلامت معنوی عوامل معنی داری در بسیاری از بیماران سرطانی است و با کیفیت زندگی وسلامت روانی اجتماعی بیماران ارتباط دارند . هدف از پژوهش حاضر، برآورد امید بر اساس بخشش و اعتقادات مذهبی در بیماران سرطان خون می باشد.

روش: درمطالعه حاضر پس از اخذ مجوز اخلاق و ایجاد حس اعتماد نسبت به محرمانه بودن اطلاعات در بین بیماران سرطان خون ، سه پرسشنامه بین 212 بیمارتوزیع واجرا شد .1- پرسشنامه دینداری(گلاك و استارك، 1965) 2-  پرسشنامه مقیاس بخشندگی3- پرسشنامه امیدواری اسنایدر .نوع مطالعه از نوع توصیفی همبستگي و روش نمونه گیری در دسترس بود.سپس متناسب با متغيرهاي مورد مطالعه و نوع داده هاي جمع آوري شده در مرحله تحليل آماري، از روش ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد.

یافته ها: طبق نتایج بدست آمده، مي توان نتيجه گرفت كه بین هر سه متغیر نگرش دینی، بخشندگی و امیدواری همبستگی معنادار وجود دارد و براساس نگرش دینی و بخشندگی می توان میزان امیدواری را در بین بیماران مبتلا به سرطان خون پیش بینی کرد6/30 درصد از واريانس متغير امیدواری توسط دو متغیر نگرش دینی و بخشندگی تبيين مي شودو مقدار Rمشاهده شده (553/0) نيز نشان دهنده آن است كه مدل رگرسيون خطي حاضر مي تواند براي پيش بيني استفاده شود و آمار Tنشان می دهد تنها بخشش است که با امید به طور معنی داری در ارتباط است و ضرایب بتای بخشش مربوط است به امید مثبت که با افزایش در نمره بخشندگی، متغير امیدواری در بیماران مبتلا به سرطان خون افزایش می یابد .

 نتیجه گیري: بر اساس نتایج مطالعه چنین نتیجه گرفته می شود که بر مبنای  نگرش دینی و بخشندگی می توان میزان امیدواری را در بیماران مبتلا به سرطان خون پیش بینی کرد ونتایج حاصل از این مطالعه برای مطالعات روانشناختی آینده در زمینه های بهداشت و علوم رفتاری بسیار مفید است

کلمات کلیدی: امیدواری، نگرش دینی، بخشندگی، بیماران سرطان خون