چکیده طرح 80

تجارب کارکنان حرفه ای مراقبت بهداشتی در طول هشت سال دفاع مقدس: یک مطالعه تحلیل محتوا

 

نویسندگان: ناهید دهقان نیری، زهرا فارسی

چکیده

زمینه:کارکنان مراقبت بهداشتی خصوصاً پزشکان و پرستارانی که از جنگ بازگشته اند دارای بینشی ارزشمند و دانش سرمایه ای نهفته ای برای نسل کنونی و آینده هستند.هدف از این پژوهش تبیین تجارب کارکنان حرفه ای مراقبت بهداشتی در طول هشت سال دفاع مقدس می باشد.

روش پژوهش: این مطالعه ی کیفی به روش تحلیل محتوا در سال های 94-1393 انجام شد. پژوهشگر هم زمان داده‌ها را جمع‌آوری، کد‌گذاری و تحلیل نمود. در بررسیانجام شده توسط پژوهشگر، 119 روایت مکتوب از بیش از 100 نفر از کارکنان مراقبت بهداشتی در طول هشت سال دفاع مقدس جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از اصول تحلیل داده های کیفی استفاده شد.

یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل 952 صفحه از خاطرات ثبت شده کارکنان مراقبت بهداشتی در متون مرتبط منجر به ظهور 3 تم اصلی شد. تم های اصلی مستخرج از داده ها عبارت از حرفه ای شدن، تجربه مرگ و رنج و تسهیل کننده های تطابق بودند.

نتیجه گیری: تبدیل تجربیات و دانش پنهان کارکنان مراقبت بهداشتی در هشت سال دفاع مقدس به دانش آشکار می تواند در شناسایی و تحلیل مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب در سناریوهای مشابه و تولید دانش در زمینه آموزش مراقبین بهداشتی جهت مواجه با شرایط نامتعارف و بحرانی اثربخش باشد.

کلمات کلیدی : بحران، جنگ، پرستار، پزشک، امدادگر، نظامی، دفاع مقدس، تحقیق کیفی، تحلیل محتوا