چکیده طرح 78

بررسی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس مدل اشاعه نوآوری راجرز: رویکرد تحلیل مسیر

نویسندگان: شهزاد پاشایی پور، رضا نگارنده، نسرین برومند

چکیده

زمینه و هدف:آموزش عملکرد مبتنی بر شواهد از ضروریات آموزش پرستاری است که اطلاعات منشاء گرفته از پژوهش های علمی را با عملکرد پرستاری ادغام کرده و چارچوبی برای عملکرد بالینی است. پرستاران باید دانش موثرترین مداخلات بر پایه شواهد را داشته باشند تا بتوانند مداخلات مطلوب و با کیفیت را برای بیماران خود ارائه دهند. عوامل متعددی بر عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاران تاثیر گذار است. لذا پژوهشی با هدف تعیین عوامل تاثیرگذار بر پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاران بر اساس مدل اشاعه نوآوری راجرز انجام گرفت.

روش بررسی:نوع پژوهش که جهت آزمون روابط موجود در مدل اشاعه نوآوری راجرز (آزمون الگوی پژوهش) انجام گرفت، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی انجام گرفت. بدین صورت که 130 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های علوم پزشکی تهران با توجه به معیارهای پژوهش به طور تصادفی در مطالعه شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای مشتمل بر مشخصات دموگرافیک، دانش، نگرش و پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد، نوآوری فردی و ویژگی های درک شده عملکرد مبتنی بر شواهد بود. پاسخدهی به صورت لیکرت 5 نقطه ای بود. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اس کیو اس و با روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها:یافته های پژوهش نشان داد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش حدود 33 ساله بوده، سابقه کار بیش از 9 سال داشته اند و زن بوده اند. نمرات اکثریت آنان در دانش عملکرد مبتنی بر شواهد، نگرش، پذیرش، نوآوری فردی و ویژگی های درک شده عملکرد مبتنی بر شواهد بیش از مقدار متوسط بود. یافته های بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر نشان داد که سن و سابقه کار با دانش عملکرد مبتنی بر شواهد رابطه ای معنی دار و معکوس دارد. نوآوری فردی با دانش رابطه مستقیم و معنی دارد دارد. هم چنین، دانش با پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد رابطه ای مستقیم و معنی دار و نسبت به متغیرهای دیگر بیشترین تاثیر را بر پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد دارد. درک ابعاد عملکرد مبتنی بر شواهد با نگرش و پذیرش نیز رابطه ای معنی دار و مستقیم داشتند. نگرش با پذیرش نیز رابطه ای مستقیم و معنی دار داشتند. یافته های تحلیل مسیر نشان داد که مدل با متغیرهای موجود دارای برازش مطلوب است. 001/0 > P

بحث و نتیجه گیری:با شناسایی عوامل موثر بر پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاران می توان گام های موثری را در جهت پذیرش بیشتر آن در محیط های بالینی برداشت

کلمات کلیدی: عملکرد مبتنی بر شواهد، مدل اشاعه نوآوری راجرز، پرستاران، تحلیل مسیر