چکیده طرح 68

تجربیات پرستاران از مواجهات شغلی در بخشهای اورژانس بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسندگان: ناهید دهقان نیری، اسمعیل محمدنژاد

چکیده

زمینه و هدف: پرسنل حرف پزشکی به طور روزمره از طرق مختلف در معرض ابتلاء به عفونت های ویروسی از جمله هپاتیت B، هپاتیتCو HIVقرار دارنداز مهمترین خطرات شغلی در راه انتقال این عفونتها در مراکز درمانی صدمات ناشی از وسایل نوك تیز و تماس با عوامل بیماري‌زا و عفونی قابل انتقال از راه خون است. با توجه به بالا بودن میزان صدمات در پرسنل بهداشتی درمانی بویژه پرستاران اورژانس این مطالعه، با هدف " تجربیات پرستاران از مواجهات شغلی در بخشهای اورژانس بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران"انجام شد.

مواد و روش کار: براي انجام این مطالعه از یکی از روشهاي تحقیق کیفی از تحليل محتوا مورد استفاده قرارگرفت. روش اصلی جمع آوري اطلاعات در این مطالعه مصاحبه هاي نیمه سازمان یافته با 14 نفر از پرستاران بخشهای اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران که از طریق نمونه گیري هدفمند انتخاب شدند و تجزیه و تحلیل داده هاي حاصله با روش تحلیل محتوی انجام شد.

یافته ها: موضوع اصلی استخراج شده از تجارب شرکت کنندگان در پژوهش عبارت بود از: بی احتیاطی، نگرانی، استیگما، عدم حمایت، پیگیري.

نتیجه گیري: نتایج این پژوهش بیانگر پیچبده بودن فرایند پیگیریها و عدم حمایت مسئولین مربوطه بعد از مواجهات شغلی می باشد با توجه به اینکه اورژانس قلب بیمارستان است نیاز است با در نظر گرفتن احتیاطات استاندارد؛ فرایندهای بعد از مواجهات شغلی طراحی و عملیاتی شود.

کلمات کلیدی:پرستار، عفونت ویروسی، صدمات ناشی از وسایل نوك تیز