چکیده طرح 64

بررسی شیوع خشونت خانگی در زنان باردار با حاملگی ناخواسته و خواسته و عوامل مرتبط بر آن

نویسندگان: خدیجه سرایلو، زهرا بهبودی مقدم، زیبا تقی زاده، مصطفی حسینی، سمیرا بهبودی

چکیده

زمینه و هدف:خشونت خانگی در بارداری تهدیدی جدی بر سلامت جسمی ، روحی و روانی مادر و جنین و در نهایت بر سلامت جامعه می باشد.هدف از مطالعه ، تعیین شیوع خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری مینودشت بوده است.

روش بررسی: این پژوهش بصورت مقطعیاست و بر روی 300 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری که شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند انجام شد نمونه گیری بطور تصادفي ودر دسترس انجام شد . ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک (13 سوال) ، پرسشنامه خشونت ( 33 سوال )بود. که پژوهشگر طی مصاحبه ساختار یافته با واحدپژوهش جهت آنها تکمیل نمود. سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSSویرایش 18 آزمون های آماری ، آمار استنباطی و توصیفی (کای دو و انووا و تي تست) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: ميانگين سني زنان باردار تحت خشونت خانگی  21/5+76/25 سال  بود . ارتباط معنی داری بین سن ، سطح تحصیلات و شغل زن و همسر با خشونت خانگی مشاهده نگردید. شیوع خشونت خانگی 46 % بود که بیشترین نوع خشونت ، روانی (35 % ) و بعد از آن فیزیکی ( 8/7 % ) و جنسی (3/2 % ) بود. بارداري ناخواسته ارتباط معني داري با بروز خشونت عليه زنان  داشت (p<0.000).

بحث و نتیجه گیری : از آن جا که تاثیرات منفی خشونت خانگی در بارداری بخوبی مشخص شده توصیه می شود که کلیه مراکز بهداشتی درمانی بطور معمول غربالگری خشونت خانگی را انجام دهند تا موارد را شناسایی نموده و مشاوره لازم انجام دهند.

کلمات کلیدی:خشونت خانگی –زنان باردار - حاملگی ناخواسته