چکیده طرح 63

تجربه پرستاران اورژانس از بحران: یک مطالعه کیفی

نویسندگان: پروانه وصلی، ناهید دهقان نیری

چکیده

زمینه و هدف :شرایط بخش های اورژانس به گونه ای است که در آن بحران به راحتی ایجاد و به سرعت گسترش مییابد . هدف این مطالعه بررسی تجربه پرستاران ایرانی شاغل در اورژانس در شرایط مذکور است .

 روش مطالعه :این مطالعه یک پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوی است که 12 نفر از پرستاران شاغل در او.رژانس های ایران به روش هدفمند در مطالعه شرکت داده شدند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند چهره به چهره و تازمان اشباع داده ها صورت گرفت . تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوی انجام شد .

يافته‌ها:در مرحله تحلیل پنج طبقه اصلی داده ای مشتمل بر مدیریت بحران( با دو زیر طبقه منابع، مهارتهای مدیریت)، کارایی کارکنان (با سه زیر طبقه دانش- تجربه ، ویژگیهای فردی و توانایی ارتباط با بیمار)، کارتیمی، تعیین تکلیف بیماران و حمایت از پرستاران ( با سه زیر طبقه روانی ، مالی–رفاهی ، قانونی )پدیدار شد .

بحث و نتيجه‌گيري:یافته های این مطالعه چالش ها و مسائلی که پرستاران اورژانس در بحران ها با آنها روبرو هستند را نشان داد. مسئولین بهداشت و درمان و کلیه مدیران بیمارستان، مدیران پرستاری و سرپرستاران اورژانس می توانند از نتایج آن در کاهش بحرانهای اورژانس از طریق تدوین برنامه های جامع و گسترده استفاده نمایند .

کلمات کلیدی:پرستار، اورژانس، مدیریت، بحران