چکیده طرح 62

مقایسه دو روش آموزش الكترونيكي و كارگاهي  بر ميزان آگاهي پرستاران بخش ويژه از دليريوم  

محمد علی چراغی، فاطمه بهرام نژاد، میترا ذوالفقاری، رضوان مقيمي

چکیده

زمینه:عدم تشخیص صحیح دلیریوم و اعتقاد به درمانزاد بودن آن از مهمترین دلایل عدم شناسایی صحیح دلیریوم توسط كادر درماني است. آموزش مناسب به پرستاران در خصوص دلیریوم می تواند  در تشخیص به موقع و پیشگیری از آن نقش مهمی را ایفاء کند. لذا این مطالعه با هدف" مقایسه دو روش آموزش الكترونيكي و كارگاهي  در  آگاهي  پرستاران بخش ویژه  ازدلیریوم" توسط انجام شد.

روش کار:پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو گروهِ، پیش آزمون-پس آزمون  در سال 1393 در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران بود. نمونه هاي واجد شرايط با كمك جدول اعداد تصادفي  به دو گروه 35نفره  آموزش کارگاهی و  مداوم الکترونیکی تقسيم شدند. آموزش کارگاهی 4 ساعته به مدت دو روز و در آموزش مداوم الکترونیکی، محتوای آموزشی در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفت. داده ها با کمک پرسشنامه ای شامل مشخصات دموگرافیک و چهار گزينه اي آگاهی در خصوص (تعریف دلیریوم، اپیدمیولوژی،  عوامل و علل خطر بروز دلیریوم، عوارض بروز، تشخیص و ابزارهای تشخیصی دلیریوم، پیشگیری از بروز دلیریوم و درمان دلیریوم)  با ضریب پایای r=0/85بررسی شدند.

داده ها بصورت خودگزارش دهي قبل و بعد از مداخله جمع آوري شدند. پس از جمع آوری داده ها، با کمک آمار توصیفی و تحلیلی آزمون  tزوجي و tمستقل با نسخه SPSS16میزان آگاهی پرستاران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

نتایج:/188 درصد از واحدهای پژوهش زن بودند. مقایسه میانگین  و انحراف معیار اختلاف آماری معنی داری قبل و بعد از مداخله در گروه آموزش الکترونیکی نشان داد  ( 002/0  >P  ). در حالی که در گروه آموزش کارگاهی اختلاف آماری معنی داری قبل و بعد از مداخله وجود نداشت.

مقایسه میانگین و انحراف معیار  یافته ها در دو گروه آموزش کارگاهی و الکترونیکی قبل از مداخله با هم اختلاف آماری معنی داری نداشت.اما مقایسه میانگین و انحراف معیار بعد از مداخله در دو گروه آموزش الکترونیکی و کارگاهی اختلاف آماری معنی داری را نشان داد(P=0/035).

بحث و نتیجه گیری:با توجه به نتیجه مطالعه، می توان گفت آموزش  الكترونيكي نقش موثرتری در آموزش پرستاران در  خصوص  آگاهي از دلیریوم داشته است و مي توان براي دوره هاي بازآموزي پرستاران استفاده از اين روش را توصيه كرد.

كلمات کلیدی:دلیریوم، آموزش کارگاهی، آموزش الکترونیکی، پرستار