چکیده طرح 60

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی در مادران کودکان مبتلا به سندرم داون و مادران کودکان سالم در سنین مدرسه

نویسندگان شهناز گلیان تهرانی، زهرا سبزه نوقابی، فائزه غفوری

چکیده

در این مطالعه مقطعی کیفیت زندگی  150 مادر دارای کودک مبتلا به سندروم داون و 150 مادر دارای کودک سالم با استفاده از پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF) به روش مصاحبه حضوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این مطالعه دیده شد مادرانی که دارای کودک مبتلا به سندروم داون بودند میانگین سنی بالاتری نسبت به مادران دارای کودک سالم داشتند، ولی از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین دیده شد این مادران نسبت به مادران دارای کودک سالم بعد سلامت جسمی و محیط پایین تری داشتند  (0.005> p). بنابراین به نظر می رسد که کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلا به سندروم داون نسبت به مادران دارای کودک سالم پایین تر است و نیاز است این مادران مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.

کلمات کلیدی:سندوم داون، کیفیت زندگی، مادران