چکیده طرح 57

روان سنجی نسخه فارسی مقیاس سنجش خودمدیریتی بیماران مبتلا به صرع

منصوره علی اصغرپور، محمد علی یادگاری، ناهید دهقان نیری، حمید حقانی

چکیده

زمینه و هدف:لزوم ارزیابی خودمدیریتی بیماران مبتلا به صرع مورد توجه پژوهشگران زیادی می باشد. پژوهش حاضر با هدف فراهم سازی ابزاری پایا و روا به زبان فارسی جهت سنجش خودمدیریتی بیماران مبتلا به صرع انجام شد.

روش بررسی:پژوهش حاضر یک مطالعه غیر تجربی وتحلیلی از نوع متدولوژیک واعتبار سنجی بود. در این مطالعه تعداد 200 بیمار مبتلا به صرع مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر زنجان وانجمن صرع تهران وارد مطالعه شدند.  جهت ترجمه و روایی بین فرهنگی ابزار، ابتدا کلیه اجزای ابزار ترجمه مستقیم و سپس ترجمه معکوس در دو مرحله انجام  شدو تطابق ترجمه معکوس با اصل متن صورت گرفت. در مرحله بعدی نسخه فارسی توسط پژوهشگران مطالعه و مواردی که با فرهنگ و زبان بیماران ایرانی مطابقت نداشت ، بررسی و اصلاحات لازم اعمال  گردید . برای بررسی پایایی با روش همسانی درونی شاخص آلفای کرونباخ به کار رفت و جهت روایی سازه‌ای پرسشنامه از تکنیکهای تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد.

یافته ها:از کل 38 گویه CVR  گویه ها (ضرورت  وجود  آیتم) بالاتر از 63/. بود وتمام گویه ها حفظ شدند ، از نظر مرتبط بودن وسادگی  گویه های ابزار CVI))  81/. تا 1 بود وگویه ها مرتبط واز سادگی کافی برخوردار بودند. وبرای بررسی پایایی با روش همسانی درونی الفای کرونباخ پایائی کل گویه ها به جز بعد ایمنی 838/. بدست آمد. شاخصهای برازش  IFIو CFIبزرگترو مساوی 9/0به دست آمدند که اعتبار این مدل را تایید کردند.

نتیجه گیری:نسخه فارسی پرسشنامه خودمدیریتی بیماران مبتلا به صرع ، برای سنجش خودمدیریتی وابعاد آن بجز بعد ایمنی در بیماران فارسی زبان دارای روایی وپایایی لازم می باشد.

کلمات کليدی:روان سنجی ،تحلیل عاملی ، بیماران مبتلا به صرع