چکیده طرح 56

بررسی ارتباط بین کیفیت رفتارهای مراقبتی دانشجویان دوره عرصه پرستاری با رضایت بیماران

نویسندگان: دکتر رضا نگارنده، سپیده محمدی، سهیلا زابلی پور، تاج محمد آرازی قجق

چکیده

ضرورت پژوهش:با توجه به مسئولیت حیاتی دانشجویان پرستاری پس از فراغت از تحصیل، ارائه مراقبت ماهرانه در تمامی زمینه ها، طی دوره عرصه از آنها انتظار می رود. این در حالیست که عدم ارئه مراقبت شایسته پرستاران فارغ التحصیل در بالین مشهود می باشد و نیاز به بررسی رفتارهای مراقبتی دانشجویان قبل شروع کار در بالین احساس می شود. لذا پژوهشگر بر آن شد تا رفتارهای مراقبتی دانشجویان دوره عرصه پرستاری، رضایت بیماران از مراقبت های ارائه شده و رابطه این دو را مورد بررسی قرار دهد.

روش کار:این مطالعه از نوع همبستگی_توصیفی است. 200 بیمار بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران به روش در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزار کیفیت رفتار مراقبتی و رضایت بیمار(PSNCQQ) جمع آوری و با نرم افزار کامپیوتریspss v.16   در دو قسمت توصيفی و استنباطي تجزيه و تحليل شدند.

یافته ها:در مقیاس کیفیت رفتارهای مراقبتی، زیرمقیاس آگاهی و مهارت در سطح خوب و آموزش به بیمار در سطح ضعیف بوده و زیرمقیاس های ارتباط با بیمار و اخلاق پرستاری در سطح متوسط بودند. در مقیاس رضایت بیمار نیز بیشترین سطح رضایت مربوط به زیر مقیاس آگاهی و مهارت پرستاری و کمترین سطح رضایت مربوط به آموزش به بیمار بوده است. همبستگی مثبت و معنی داری بین کیفیت رفتارهای مراقبتی کل و رضایت کل بیمار و همچنین هریک از زیرمقیاس های این دو زمینه مشاهده شد (0 0/0 p=).

نتیجه گیری:بر اساس یافته ها دانشجویانی که حین مراقبت، اجزای هنر پرستاری را به بهترین نحو به نمایش می گذارند منجر به افزایش رضایت بیمار می شوند لذا از نظام آموزش پرستاری کشور انتظار می رود علاوه بر توجه به  مهارت های تکنیکی دانشجویان پرستاری ، شایستگی بالینی آنان را در زمینه ارتباط با بیمار، اخلاق پرستاری و خصوصا آموزش به بیمار ارتقا دهند.

کلمات کليدی:رفتار مراقبتی، رضایت بیمار، دانشجویان پرستاری