چکیده طرح 52

تبيين درک دانشجویان کارشناسی از  انتخاب پرستاري به عنوان رشته تحصیلی

نویسندگان: زهرا طیبی، ناهید دهقان نیری، رضا نگارنده، شیرین شهبازی

چکیده

زمینه:انتخاب حرفه از تصمیمات مهم زندگی هر فرد است که تحت تاثیر عوامل و زمینه های متفاوتی قرار می گیرد. چگونگی ورود به رشته پرستاری به عنوان یکی از تاثیرگذارترین رشته های گروه علوم پزشکی، قطعا در کیفیت مراقبت و میزان بقاء پرستاران موثر است.

اهداف:هدف از انجام این مطالعه شناخت دلایل ورود دانشجویان به پرستاری در ایران و  چگونگی کسب اطلاعات درباره حرفه، بود

روش:این مطالعه به روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا  از طریق مصاحبه های باز بدون ساختار انجام شده است.جمع اوري و تحليل داده ها تا دستيابي به اشباع انجام شد بدين منظور 11 دانشجوی پرستاری ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389مورد مصاحبه قرار گرفتند.

یافته ها:یافته ها در 4 طبقه اصلی جاي گرفت. قابلیت های حرفه، جبر شرایط، علاقه مندی به فیلد پزشکی و  دریافت بازخوردهای مثبت اصلی ترین دلایل ورود به پرستاری از سوی شرکت کنندگان بود.

نتیجه گیری:یافته ها بیانگر این است که در ایران برخلاف سایر نقاط دنیا، کمک به مردم و مراقبت اگر چه از سوی محدودی از افراد مورد لحاظ قرار می گیرد اما عمده ترین دلیل برای ورود به پرستاری نیست و عوامل زمینه ای از جمله فشار کنکور، علاقه به رشته پزشکی و فرصت های مناسب اشتغال، دلایل اصلی را تشکیل می دهند. عدم شناخت و آگاهی کافی درباره حرفه نیز یافته قابل تامل این مطالعه بود که سیاستگزاران و مدیران را باید جهت تلاش برای شناساندن واقعیت حرفه به جامعه و به دنبال آن جذب نیروی مستعد ترغیب نماید.

کلمات کلیدی:پرستاری، انتخاب شغل، ایران، تحلیل محتوا