چکیده طرح 50

بررسی تأثیرکپسول خوراکی رازیانه بر علائم جسمانی ناشی از یائسگی زنان

نویسندگان: پروین گلزاره، روجا رحیمی، فاطمه رحیمی کیان، رضا بخردی، عباس مهران

 چکیده

مقدمه:علائم یائسگی می­تواند اثرات زیانباری بر زندگی زنان گذاشته و کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از زنان یائسه جهت سازگاری با علائم یائسگی، به درمان­های طب مکمل چون گیاه درمانی و استفاده از فیتواستروژن­ها روی آورده‌اند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تأثیر رازیانه به عنوان یک فیتواستروژن در درمان علائم جسمانی یائسگی انجام شد.

روش‌کار: این کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1395 بر روی 90 زن یائسه 60-45 ساله در تهران انجام شد. افراد به طور تصادفی به دو گروه رازیانه و دارونما تقسیم شدند. زنان در گروه رازیانه به مدت 8 هفته روزانه 2 کپسول نرم 100 میلی‌گرمی رازیانه و در گروه دارونما 2 کپسول نرم 100 میلی‌گرمی روغن آفتابگردان را دریافت کردند. علائم جسمانی یائسگی به وسیله بخش جسمانی پرسشنامه معیار سنجش یائسگی اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS(نسخه 14)و آزمون­های تی مستقل و تی زوجی انجام شد. میزان pکمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها:قبل از مداخله،دو گروه از نظر علائم جسمانی یائسگی مشابه بودند، اما پس از 8 هفته مداخله، اختلاف آماری معنی­داری بین دو گروه از نظر این علائم (گرگرفتگی، تعریق، ناراحتی قلبی، مشکلات خواب و ناراحتی عضلانی و مفصلی) مشاهده شد (001/0p<). هم‌چنین بر اساس آزمون آماری تی زوجی، در گروه رازیانه، علائم جسمانی یائسگی بعد از مداخله در مقایسه با قبل از مداخله از نظر آماری کاهش معنی­داری یافت (001/0p<)، اما در گروه دارونما علائم بعد از مداخله با قبل از مداخله اختلاف آماری معنی‌داری نداشت (05/0<p).

نتیجه‌گیری:رازیانه بدون هیچ عارضه جدی در کاهش علائم جسمانی یائسگی مؤثر است. تحقیقات بیشتر برای قطعی شدن نتایج حاصل از این مطالعه مورد نیاز است.

کلمات کلیدی:رازیانه،علائم جسمانی، یائسگی