چکیده طرح 5

بررسي تاثير مداخله چند عاملي پرستار محور بر خواب بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه قلب

نویسندگان: پوبا فرخ نژاد افشار، میترا ذوالفقاری

چکيده

زمينه و هدف:خواب براي سلامت و كيفيت زندگي ضروري است. اختلال خواب در بيماران بخش ويژه شایع است. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير مداخله چند عاملي پرستار محور بر خواب بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه کرونری مي باشد.

روش اجرا:مطالعه حاضر، از نوع مداخله ای نیمه تجربی است، که طی آن تعداد 60 بيمار بستری در بخش مراقبت ويژه قلب بيمارستان شريعتي به صورت نمونه گیری آسان و در دسترس در هر گروه، انتخاب شدند. برای گروه کنترل در طي سه روز ابتدایی بستری مراقبت های روتین بخش انجام گرفت و در گروه مداخله، بيماران بستری تحت مداخله چند عاملی پرستار محور(تعدیل عوامل محیطی و تغییر رویه های مراقبتی) جهت بهبود خواب قرار گرفتند. در ابتدا وضعیت کیفیت خواب یک ماه گذشته بیماران در بدو ورود و سپس وضعیت کیفیت خواب سه شب ابتدایی بستری، در روز چهارم بستری با استفاده از پرسشنامه کیفیت خواب پتسبورگ سنجیده شد. جهت تجزيه وتحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي(تی زوج و مستقل و مجذور کای) با استفاده از نرم افزارSPSS/18 استفاده شد.

 يافته ها: یافته های تحقیق حاضر کاهش معنی داری را در کیفیت و کمیت خواب گروه کنترل، نسبت به گروه مداخله نشان داد (000/0P=)علیرغم تفاوت معنی داری که در کیفیت و کمیت خواب گروه مداخله نسبت به گروه کنترل مشاهده شد اما تغییرات کیفیت و کمیت خواب قبل و بعد از بستری در گروه مداخله از لحاظ آماری معنی دار نبود (08/0=P)  و (053/0P=)        این بدان معناست که خواب بیمار تقریبا در حد خواب در منزل باقی مانده است.

نتايج: کیفیت و کمیت خواب گروه کنترل پس از بستری نسبت به گروه مداخله کاهش معنا داری را نشان داد. بنابراین  استفاده از مداخله چند عاملی پرستار محور می تواند کیفیت و کمیت خواب بيماران را پس از بستری در بخش مراقبت ویژه قلب بهبود دهد.

کلمات کلیدی:کیفیت و کمیت خواب، مداخله چند عاملی پرستار محور، واحد مراقبت کرونری