چکیده طرح 48

بررسي تأثير استفاده از چك ليست ثبت اقدامات بر عملكرد پرستاران بخش مراقبت هاي ويژه در اندازه گيري فشار وريد مركزي

نویسندگان: فرشيد ميرزايي پور، حميد حقاني، هومن شهسواري، معصومه ايماني پور، مهسا هزاريان

چكيده

 زمينه و هدف:عملكردهاي مراقبتي پرستاران مهمترين عامل در تسريع بهبـودي بيمـاران مـيباشـد، امـا امروزه به دلايل متعددي كيفيت اين مراقبت ها مطلوب نيست. يكي از اين مراقبت ها و اقدامات رايج و مهـم در بخش هاي ويژه، اندازه گيري فشار وريد مركزي است كه بايد حتمـاً دقيـق و طبـق اسـتانداردها انجـام گيرد. هدف از اين تحقيق تعيين اثربخشـي اسـتفاده از چـك ليسـت ثبـت اقـدامات بـر عملكـرد پرسـتاران بخش هاي ويژه در اندازه گيري فشار وريدمركزي است.

روش بررسي:پژوهش حاضر يك مطالعه مداخله اي با گروه شاهد غيـر هـم ارز اسـت كـه در مـورد 70 پرستار شاغل در بخش هايICU  بيمارستان خاتم الانبياي تهران در سال 1393 انجام يافته اسـت. ابتـدا عملكرد پرستاران هنگام اندازه گيري فشار وريد مركزي در دو گروه آزمون(35 نفر) و شاهد (35 نفر) به- روش مشاهده اي بررسي شد. سپس مداخله به مدت يك ماه در گروه آزمون اجرا شد به اين صورت كـه پرستاران موظف بودند در هر بار اندازه گيري فشار وريد مركزي از چك ليست ثبت اقدامات استفاده كنند. در پايان مداخله، مجدداً عملكرد هر دو گروه به روش مشاهده اي بررسي شد. داده ها در نرم افـزارSPSS 17.v با استفاده آزمون هاي آماري كاي دو، تي مستقل و تي زوجي مورد تجزيه تحليل قرار گرفت.

يافته ها:مقايسه ميانگين نمره عملكرد دو گـروه قبـل از مداخلـه، اخـتلاف آمـاري معنـاداري نشـان نـداد 0.07p= ،در حالي كه اختلاف نمره دو گـروه بعـد از مداخلـه، معنـادار بـود (016/( P=0 مقایسه تفاضـل نمرات عملكرد قبل و بعد در دو گروه نيز معنادار بود   (001/0>P).

نتيجه گيري:استفاده از چك ليست ثبت اقدامات ميتواند به عنوان يك روش در دسترس، كم هزينه و ساده در راستاي ارتقاي عملكرد و بهبود كيفيت مراقبت هاي پرستاري مورد استفاده قرار گيرد.

كلمات كليدي:پرستار، بخش مراقبت هاي ويژه، چك ليست ثبت اقدامات، عملكرد، كيفيت مراقبت