چکیده طرح 47

بررسی ارتباط تنش اخلاقی با خودکارآمدي در پرستاران شاغل در بخش هاي ویژه و اورژانس مراکزآموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز سال 1393

  نویسندگان: عباس نبوره، حامد تابش، تهمینه صالحی، معصومه ایمانیپور

چکیده

زمینه و هدف:تنش اخلاقی یکی از مشکلات عمده پرستاران است که ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد. از پیامدهاي تنش اخلاقی می توان به کاهش اعتماد به نفس، فرسودگی شغلی، نارضایتی شغلی و افسردگی اشاره کرد. از آنجا که پرستاران شاغل در بخش مراقبت هاي ویژه و اورژانس به سبب ماهیت کاري خود بیشتر با موارد تنش اخلاقی مواجهه دارند، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط تنش اخلاقی با خودکارآمدي در پرستاران شاغل در بخش هاي ویژه و اورژانس انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است که در سال 1393 بر روي 185 نفر از پرستاران شاغل در بخش هاي ویژه و اورژانس بیمارستان هاي آموزشی اهواز که به روش سرشماري انتخاب شدند، انجام شد.

ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه تنش اخلاقی کورلی و پرسشنامه خودکارآمدي شغلی ریگز بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها:نتایج مطالعه نشان داد شدت و فراوانی تنش اخلاقی و سطح خودکارآمدي پرستاران بخشهاي ویژه و اورژانس در سطح متوسط قرار دارد. بین شدت تنش اخلاقی (14/0= -r و 04/0=p (و فراوانی تنش اخلاقی (19/0=- r و 01/0=p (با خودکارآمدي ادراك شده در پرستاران رابطه معناداري مشاهده شد.

 نتیجه گیري:با توجه به اینکه بین تنش اخلاقی با خودکارآمدي درك شده پرستاران رابطه معنی دار معکوس وجود دارد، به نظر میرسد بتوان با ارائه راه کارهایی در جهت کنترل تنش اخلاقی پرستاران، احساس خودکارآمدي و به تبع آن توانمندي هاي شغلی ایشان را ارتقاء داد.

کلمات کلیدي:تنش اخلاقی، خودکارآمدي، پرستار