چکیده طرح 41

تبیين تجارب زیسته همسران افراد دارای دفيبريلاتور قابل كاشت: مطالعه پدیده شناسی هرمنیوتیک

نویسندگان محمد عباسی، رضا نگارنده

چکیده

مقدمه: دفيبريلاتور قابل كاشت، وسیله­ ای حیاتی برای درمان و کنترل دیس ریتمی ­های قلبی مي­باشد. هدف این مطالعه، تبیين تجارب زیسته همسران افراد دارای دفيبريلاتور قابل كاشت بود.

روش: این مطالعه کیفی با رویکرد پدیده ­شناسی هرمنیوتیک و با روش van Manenانجام شد. مشارکت کنندگان13 نفر از همسران افراد دارای دفيبريلاتور قابل كاشت مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) تهران در سال 1394بودند که بصورت هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه ­های نیمه ساختارمند عمیق جمع آوری شدند. مدت مصاحبه­ ها بین 30 تا 45 دقیقه بود. داده­ ها با استفاده از روش پیشنهادی شش گام ون منن تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: مضامین اصلی این پژوهش شامل؛ تجربه دریافت اولین شوک، احساس امنیت، تجربه محدودیت­ های زندگی با دفيبريلاتور قابل كاشت بود.

نتیجه ­گیری: همسران افراد دارای دفيبريلاتور قابل كاشت بعد از تعبیه این دستگاه، علیرغم تجربه ناخوشایند دریافت شوک الکتریکی و داشتن محدودیت­ هایی، احساس امنیت و آرامش داشتند. اعضاء تیم درمان به خصوص پرستاران می­ توانند با ارائه آموزش ­هایی در بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء خود مراقبتی به این افراد و اعضاء خانواده آنان کمک نمایند.

کلمات کلیدی:تجربه زیسته، همسران افراد دارای دفيبريلاتور قابل كاشت، مطالعه کیفی، van Manen