چکیده طرح 38

بررسی کیفیت خواب زنان در دوره پس از زایمان

نویسندگان: مهناز کشاورز افشار، زهرا بهبودی مقدم، زیبا تقی­زاده،  پوران مختاری، علی منتظری

چکیده:

دوره نفاس به شش هفته اول پس از زایمان اطلاق می­شود که در این دوران زنان با تغییرات زیادی از جمله تغییرات کیفیت خواب مواجه می­ شوند.این مطالعه با هدف بررسی  کیفیت خواب و برخی عوامل مؤثر بر آن در دوره پس از زایمان انجام شد. این مطالعه از نوع مقطعی بوده که داده ­های آن از 200 مادر در دوره پس از زایمان که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند و به مراکز بهداشتی­ درمانی شهرستان زنجان ، جهت دریافت مراقبت پس از زایمان مراجعه کرده ­بودند با استفاده از پرسشنامه کیفیت خواب پیتسبرگ و شاخص افسردگی پس از زایمان ادین برگ و پرسشنامه جمعیت ­شناختی جمع ­آوری گردید. نمونه ­گیری به روش مستمر جمع­ آوری شد و از روش­ های آماری توصیفی و تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده­ ها استفاده گردید. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد میانگین کیفیت خواب در دوره پس اززایمان 31/2±74/7بود و5/62درصد از زنان در این دوره از کیفیت پایین خواب رنج می­بردند. عوامل مربوط به شیرخوار مهم­ترین عوامل مرتبط با اختلال خواب در این مطالعه شناخته شدند و از بین مشخصه­ های جمعیت­ شناسی تحصیلات و شغل همسران و سن و اشتغال مادران رابطه معناداری با اختلال خواب نشان دادند(05/0). با توجه به شیوع کیفیت پایین خواب در دوره پس از زایمان  و عوارضی که بر ابعاد مختلف زندگی مادر و حتی خانواده او می­ گذارد، وجود برنامه هایی جهت علت­ یابی، تشخیص و درمان آن در کنار مراقبت­ های روتین این دوران ضروری به ­نظر می ­رسد.

کلمات کلیدی:کیفیت خواب،دوران پس از زایمان، پرسشنامه پیتسبرگ