چکیده طرح 35

  1. بررسی مقایسه ای دو روش آموزش هنگام ترخیص برپیامدهای بارداری در مبتلایان به دیابت بارداری

نویسندگان: فاطمه رحیمی کیان، ناهید دهقان نیّری، معصومه صنوبری،محبوبه شیرازی، عبّاس مهران

چکيده

مقدمه:دیابت بارداری موقعیتی طبی در زمینه عدم تحمل کربوهیدرات است که به دلیل آن که می تواند منجر به پیامدهای نامطلوب بارداری و زایمان پر خطر شود و بر مادر و جنین اثرات سوء گذارد درخور توجه و آموزش است. از آن جا که یکی از بهترین راه های کاهش عوارض دیابت و افزایش کیفیت زندگی مبتلایان، آموزش است که هزینه زیادی در بر نداشته و برای تمام بیماران قابل اجرا می باشد؛لذا این مطالعه با هدف تعیین مقایسه دو روش آموزش هنگام ترخیص بر پیامدهای بارداری در مبتلایان به دیابت بارداری انجام شد.

روش:پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در آن 126 بیمار بستری مبتلا به دیابت بارداری با سن بارداری 36- 28 هفته در 2 گروه آزمون و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون اول، 2 جلسه ی 40 دقیقه ای آموزش دریافت کردند. گروه آزمون دوم یک کتابچه آموزشی دریافت نمودند و گروه مقایسه نیز همان روتین بیمارستان را دریافت نمودند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و برگه ثبت اطلاعات بودند. جهت تکمیل اطلاعات تا 1 ماه پس از زایمان با مادران تماس تلفنی گرفته شد و برگه ثبت اطلاعات تکمیل شد. در این مطالعه از آزمون دقیق فیشر و مجذورکای، آنالیز واریانس و کروسیکال والیس استفاده شد.

یافته ها:گروه های مورد مطالعه از نظر متغیرهای جمعیت شناختی، مامایی و آزمایشگاهی در شروع مطالعه همگن بودند. در میان پیامدهای مورد بررسی، تعداد بستری مجدد مادر(002/0(P=و آپگار دقیقه پنجم نوزاد(049/0(P=در گروه های مورد مطالعه اختلاف آماری معنی داری وجود داشت؛ اما بین سایر پیامدها در گروه های مختلف مورد مطالعه اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت.

نتیجه گیری:آموزش های هنگام ترخیص به ویژه در بیماران مبتلا به دیابت بارداری می تواند با آگاه نمودن مادران بر پیامدهای بارداری تاثیر گذارد و درک آنان را نسبت به کنترل بیماری افزایش داده و از این رو سبب افزایش سلامتی این گروه در معرض خطر و هم چنین کاهش هزینه های بیمارستان شود.

کلمات کلیدی: دیابت بارداری، برنامه ترخیص، بستری مجدد، پیامدهای بارداری، کتابچه آموزشی