چکیده طرح 30

بررسی رعایت ایمنی بیمار طی فرایند انتقال خون

نویسندگان : ناهید دهقان نیری، زهرا عرب عامری

چکیده

مقدمه:  انتقال خون یکی از فراوان ترین پروسیجرهایی است که برای بیماران بستری صورت می گیرد و علی­رغم کمک قابل توجه این فراورده­ به احیا زندگی، کنترل نادرست ان در هر مرحله قبل، حین و یا بعد از تزریق می تواند به عوارضی برای بیمار بیانجامد که خطرات زیادی را به همراه داشته باشد و ایمنی بیمار را تحت الشعاع قرار دهد. لذا این مطالعه با هدف بررسی رعایت ایمنی بیمار طی انتقال خون در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت.

روش : این مطالعه توصیفی و از نوع مشاهده ای بود که برای اجرای ان ابتدا دو بیمارستان بزرگ دانشگاه به تصادف انتخاب شدند سپس از بخش های جراحی، اورژانس و ویژه به تصادف انتخاب شدند تا فرایند انتقال خون در آنها مورد مشاهده قرار گیر. ابزار این پژوهش چک لیست مشاهده ای با 38 سوال بود که بر اساس راهنماهای موجود برای این فرایند و هم چنین مرور گسترده متون تدوین شده بود. ابزار با نظر متخصصین در این زمینه روا شد و پایایی هم زمان چک لیست ها با به کارگیری توسط دو مشاهده گر سنجیده شد. مشاهدات به صورت حضوری در بخش هایی که تجویز خون صورت می گرفت از پرونده ها و هم چنین عملکرد افراد صورت گرفت.

یافته ها : یافته های این مطالعه نشان داد که ایمنی بیمار قبل ار تزریق تنها در کمتر از یک پنجم (19.2%) و حین تزریق (32.7%) به طور مطلوب براورده می شود. در صورت بروز عوارض اکثریت افراد عملکرد مطلوبی(بیش از 70%) جهت برطرف نمودن عارضه و اطلاع به پزشک داشتند.

نتیجه گیری:  با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می شود کلاس های بازاموزی در این زمینه گذاشته شود و بر اهمیت رعایت ایمنی بیمار قبل و حین تزریق به عنوان مرحله ای پیشگیرانه جهت جلوگیری از هرگونه خطر و عارضه تاکید شود. هم چنین توصیه می شود راهنماهای این فرایند به طور مناسب در دسترس پرستاران جهت مطالعه و اجرا قرار گیرد.

کلمات کلیدی: انتقال خون ، عملکرد، پرستار ، ایمنی