چکیده طرح 17

بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس)

نویسندگان: فریده باستانی، مرضیه سبحانی، سهیلا شمسی خانی ، رضا نگارنده، حمید حقانی

چکیده

زمینه: مولتیپل اسکلروزیس باعث اختلال در کیفیت خواب می شود. طب فشاری، یک روش ارزان و غير تهاجمي، مي تواند در کنترل علائم كاربرد داشته باشد. لذا هدف از انجام این پژوهش، تعیین تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب زنان مبتلا به ام اس بوده است.

روش پژوهش: مطالعه یک كارآزمايي باليني تصادفي یک سوکور بود كه 100 نفر از زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (عضو انجمن ام اس اصفهان) با دارا بودن معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمون و پلاسبو تقسیم شدند. ابتدا ضمن گردآوری اطلاعات فردی، کیفیت خواب با شاخص کيفيت خواب پيتزبورگ(P.S.Q.I) در هر دو گروه اندازه گیری شد. سپس در گروه آزمون، طب فشاری بر روی نقطه شن من (در مچ دست) به مدت پنج دقیقه، در هر دو طرف بدن نمونه ها، آموزش و توسط پژوهشگر انجام می شد. سپس اين مداخله توسط خود بيماران به مدت چهار هفته انجام مي شد. لیکن در گروه پلاسبو، همین روند ادامه مي داشت با این تفاوت که به جای فشار، لمس نقطه کاذب مطرح بود. کیفیت خواب چهار هفته پس از آخرین مداخله در هر دو گروه سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS انجام شد.

یافته ها: بیماران از نظر اطلاعات دموگرافیک همگن بودند. قبل از انجام مداخله، تفاوت معنادار آماری در مورد کیفیت خواب( 89/0=p) بین دو گروه آزمون و پلاسبو وجود نداشت. لیکن پس از مداخله، نشان داد کیفیت خواب چهار هفته پس از طب فشاری در گروه آزمون، در مقایسه با گروه پلاسبو کاهش معناداری یافت(0001/0≥p).

بحث و نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که طب فشاری می تواند در بهبود کیفیت خواب زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس موثر واقع شود.

کلمات کلیدی: مولتیپل اسکلروزیس، کیفیت خواب، طب فشاری