چکیده طرح 125 - 101

101. Factors related to the start of Hookah smoking in adult male Turkmen: A Qualitative Study

102. بررسی روان سنجی نسخه فارسی مقیاس کوتاه بالینی برای اندازه گیری تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی(MAT)

103. بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر رفتارهای پیشگیری از پوکی استخوان در میانسالان

104. تعیین تاثیر طب فشاری گوش بر شدت تهوع و استفراغ در زنان باردار مبتلا به تهوع و استفراغ دوران بارداری مراجعه کننده به مرکز پره ناتال بیمارستان میرزا کوچک خان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهد دار یک سو کور

105. بررسی تاثیر آموزش چندرسانه ای براضطراب و شاخص های فیزیولوژیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق مغزی

106. بررسی وضعیت ارائه بازخورد در آموزش بالینی دانشجویان و آگاهی اساتید از اصول ارائه بازخورد

107. مقایسه تاثیر دو نوع ارائه بازخورد شفاهی و کتبی بر کیفیت عملکرد دانشجویان

108. The effects of environmental factors in waiting rooms on anxiety among patients undergoing coronary angiography: A randomized controlled trial

109. تأثیر برنامه کاری و مواجهه با رفتارهای قلدرمآبانه در محل کار بر کیفیت خواب پرستاران

110. بررسی تاثیر شرکت در گروه های حمایتی بر سندرم استرس جابجایی در سالمندان ساکن سرای سالمندان کهریزک

111. تبیین تجارب زیسته سالمندان از ازدواج مجدد

112. بررسی ارتباط استقلال حرفه ای با تنش اخلاقی پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان در مراکز آموزشی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

113. Honesty and Dishonesty: Critical Care Nurses Experiences in giving information to patients

114. بررسی تاثیر آموزش به بیمار  بر اساس شاخص سواد سلامت  بر تبعیت دارویی  و کنترل فشار خون در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون اولیه: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

115. Women’s decision-making about undergoing surgery in early-stage breast cancer: the relationships among preferred roles, experienced involvement, and decisional conflict

116. مقایسه تاثیر دهانشویه با آب سرد همراه منتول و گیاه اسفرزه بر تسکین تشنگی و خشکی دهان بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه

117. بررسی تاثیر برنامه آموزشی مراقبت تسکینی بر نگرش پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان نسبت به مراقبت پایان زندگی

118. بررسی ایمنی مدارس کودکان استثنایی شهر تهران در برابر حوادث و بلایا

119. بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تلفن همراه بر خودکارآمدی شیردهی زنان در دوره پس از زایمان

120. Nursing students' perception of patientcentred care: A qualitative study

121. بررسی تاثیر برنامه خود مراقبتی معنوی بر اضطراب زنان باردار با دردهای زودرس زایمان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی شهرستان کاشان

122. بررسی تاثير کرم گل بومادران بر روند بهبودی زخم اپی زياتومی در زنان نخست زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

123. بررسی شیوع رفتارهای ناسالم کنترل وزن و عوامل پیش بینی کننده آن ها در نوجوانان دختر شهر تهران

124. تبیین نیازهای حمایتی و تسکینی بیماران مبتلا به سرطان و انطباق برنامه ملي جامع مراقبت هاي حمايتي و تسكيني سرطان با نيازهاي شناسايي شده و توسعه آن

125. طراحي و روانسنجي ابزار بومی خودکارآمدی جنسی زنان