چکیده طرح 122

بررسی تاثير کرم گل بومادران بر روند بهبودی زخم اپی زياتومی در زنان نخست زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی 

نویسندگان: اعظم رحمانی*، مهدی نوروزی، راضیه معصومی، نرگس صاداتی، زهرا شکری، سارا محمودی

مقدمه:شیوع اپی زیاتومی در ایران 88/99-0/0 در زنان نخست زا) بسیار بیشتر از سایر نقاط دنیا می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثير کرم گل بومادران در مقايسه با روش محلول بتادین، بر روند بهبودی و التيام زخم اپی زياتومی طراحی شد

روش کار:اين پژوهش يك مطالعه کار ازمایی بالینی تصادفی شده می باشد كه در آن بيماران تحت اپی زياتومی مراجعه كننده به بيمارستان یاس وارد پژوهش شدند. نحوه قرار گرفتن افراد در گروه آزمون و مداخله به صورت تخصصیص تصادفی بود بدین ترتیب که با استفاده از باک بندی، افراد به دو گروه آزمون و کنترل تخصیص داده شدند. در گروه مداخله، بيماران تحت درمان با کرم گل بومادران و گروه كنترل نيز تحت مراقبت روتین (محلول بتادین) قرار گرفت.ارزيابی ميزان بهبودی با استفاده از ابزار ريدا(REEDA) در روز های هفتم و دهم بررسی و ثبت شد. ابزار دیگر مورد استفاده ديگر در اين پژوهش فرم های ثبت اطلاعات و معاینه (فرم انتخاب و حذف افراد مورد مطالعه شامل معیارهای ورود و خروج، فرم اطلاعات مربوط به مراحل زایمان و اپی زیاتومی، فرم ثبت اطلاعات روزانه مربوط به مصرف مسکن، آنتی بیوتیک، رعایت نکات بهداشتی، فعالیت فیزیکی و تغذیه) بود. جهت كورسازی دوسوکور، تجويز دارو توسط يكی از مجريان و بررسی بهبود زخم توسط همكار ماما انجام شد، بعلاوه فرد تجزيه تحليل كننده داده ها از نحوه قرارگيری در گروه مداخله و كنترل مطلع نبودند. نهایتا داده ها متناسب با توزیع دادها ( نرمال یا غیر نرمال)، با استفاده از آزمون کای دو، من ویتنی، تی مستقل و اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل  شد.

نتایج: نتایج گویای این بود که در روز اول زایمان، هیچ کدام از متغیرهای قرمزی (0/229p=)، ادم (0/448p=)، کبودی (0/208p=)، ترشح (0/562p=) و فاصله بین دو لبه زخم (0/382p=) در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشتند. از نظر متغیرهای قرمزی (0/391p=)، ادم (0/349p=)، کبودی (0/178p=)، ترشح (0/154p=) و فاصله بین دو لبه زخم (0/579p=) در روز هفتم پس از زایمان در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشتند. بررسی وضعیت اپی زیاتومی در روط دهم از نظر متغیرهای قرمزی (0/027p=)، ترشح (0/039p=) و فاصله بین دو لبه زخم (0/037p=) تفاوت اماری معنی دار داشتند. همچنین، مقایسه مجموع نمرات حاصل از 5 متغیر مقیاس ریدا نشان داد که میانگین نمره ریدا در روز اول (0/150p=) و هفتم (0/052p=) پس از زایمان بین دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت. ولی مقایسه میانگین نمرات ابزرا ریدا در روز دهم پس از زایمان نشان داد که دو گروه اختلاف آماری معنی دار با یکدیگر داشتند (0/001>p) .

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از کرم گل بومادران بر روند بهبود زخم اپی زیاتومی اثر قابل ملاحظه‌ای دارد.

کلیدواژه ها: گل بومادران، کارآزمایی بالینی، بهبود زخم اپی زیاتومی