چکیده طرح 121

بررسی تاثیر برنامه خود مراقبتی معنوی بر اضطراب زنان باردار با دردهای زودرس زایمان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی شهرستان کاشان

نویسندگان:راضیه معصومی*، فرزانه دستاران، فاطمه فقیهی نیا، شیما حقانی

زمینه و هدف: یکی از مکانیسم های مقابله با اضطراب در دوران بارداری توجه به باورها و ارزش های زنان از جمله معنویت می باشد. بالاتر بودن شیوع اضطراب در زنان باردار با زایمان زودرس انگیزه ی تیم پژوهش گردید تا مطالعه ی حاضر را با هدف تعیین تاثیر برنامه خودمراقبتی معنوی بر اضطراب زنان باردار با درد های زودرس زایمان انجام دهد.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود که در 70 نفر از زنان باردار با دردهای زودرس زایمان در بیمارستان شهید بهشتی شهر کاشان انجام شد. مادران باردار واجد شرایط مطالعه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. مداخله به صورت دو جلسه ی حضوری ۹۰ دقیقه و سه جلسه ی مجازی آﻣﻮزش ﻫﺎی خود مراقبتی معنوی انجام شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه دموگرافیک و نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب حاملگي (PRAQ) بود. سنجش متغیر پیامد در شروع مطالعه، بلافاصله و 4 هفته بعد از مداخله در نمونه های هردو گروه انجام شدبرای آنالیز داده ها از نرم افزارSPSSنسخه 22 استفاده شدو نیز از نظر آماری مقادیردارای 0/05>pمعنی دار درنظر گرفته شد.

نتایج:در این پژوهش میانگین و انحراف معیار سن افراد درگروه آزمون 31/29±24/4 سال و درگروه کنترل 34/76±25/4سال بود. سن بارداری در گروه آزمون 1/50±32/25 هفته و درگروه کنترل 1/44±32/54 هفته بود. پس از مداخله، میانگین نمره اضطراب بارداری در گروه آزمون بلافاصله بعد از مداخله و 4 هفته بعد نسبت به شروع مطالعه به صورت معنی داری کاهش پیدا کرد (0/001P<).همچنین بین بلافاصله بعد و 4 هفته بعد نیز اختلاف معنی دار وجود داشت. در حالیکه در گروه کنترل میانگین نمره اضطراب بارداری بلافاصله بعد از مداخله (0/043P=) و 4 هفته بعد از مداخله (0/004P=) نسبت به شروع مطالعه به صورت معنی داری افزایش پیدا کرد. علاوه بر این، بین دو گروه آزمون و کنترل علی رغم عدم تفاوت در شروع مطالعه (0/667P=)، در هر دو بازه ی بلافاصله و 4 هفته بعد از مداخله اختلاف معنی دار آماری وجود داشت بطوریکه اضطراب در گروه آزمون کمتر از گروه کنترل بود(0/001P<).

نتیجه گیری:نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده ی تاثیر مثبت برنامه خود مراقبتی معنوی بر اضطراب زنان باردار با دردهای زودرس زایمان می باشد. لذا  ادغامبرنامه خودمراقبتی معنوی جهت کاهش اضطراب زنان باردار در سیستم ارائه مراقبت های دوران بارداری توصیه می گردد.

کلمات کلیدی:خودمراقبتی معنوی، بارداری، اضطراب، زایمان زودرس