چکیده طرح 12

تاثير موسيقي ترجيحي برمعيار هاي فيزيولوژيک درد بيماران غير هوشيار بستري در بخش مراقبت ويژه

نویسندگان: ميترا ذوالفقاري، مهدي اجري خامسلو،  معصومه ذاکري مقدم، پويا فرخ نژاد، حميد حقاني

چکيده

زمينه و هدف:درد يکي از تجربيات ناخوشايند بيماران غیر هوشیار بستری در بخش مراقبت هاي ويژه ميباشد. هدف از اين مطالعه بررسي موسيقي ترجيحي بر روي معيار هاي فيزيولوژيک درد به عنوان شاخص ارزيابي درد مي باشد

روش بررسي:در اين مطالعه کارآزمايي باليني، تعداد 72 بيمار غير هوشيار در بخش مراقبت ويژه بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پژشکی تهران به روش نمونه گيري در دست رس به مطالعه وارد شده و به صورت تخصيص تصادفي با بلوک هاي شش تايي در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. در گروه مداخله بيماران در طي سه روز به مدت 30 دقيقه به موسيقي انتخابي گوش مي کردند. در گروه کنترل بيماران در همين زمان فقط بر روي تخت استراحت مي کردند. 10 دقيقه قبل و 30 دقيقه بعد با استفاده از چک لیست مشاهده ای معيار هاي فيزولوژيک ثبت می گردید.جهت تجزيه وتحليل داده ها از آمار توصيفي (فراوانی و میانگین)و استباطي (تست تی زوجی و مجذور کای) با استفاده از نرم افزارSPSS/18 استفاده شد.

يافته ها:در گروه مداخله کاهش معني داري در فشار خون سيستوليک(P: 0.004) و در فشار خون متوسط شرياني(P: 0.002) نسبت به گروه کنترل ديده شد. در گروه مداخله افزايش معني داري در تعداد نبض(P: 0.001) نسبت به گروه کنترل ديده شد. در میزان فشار خون دیاستولیک تفاوت معني داري بين گروه ديده نشد.

نتايج:نتيجه اين مطالعه شواهدي مبني بر سود مند بودن استفاده از موسيقي در اين دسته از بيماران ارائه داد.

واژه هاي کليدي:درد، موسيقي، علايم حياتي، معيار فيزيولوژيک، غير هوشيار