چکیده طرح 112

بررسی ارتباط استقلال حرفه ای با تنش اخلاقی پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان در مراکز آموزشی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسندگان: ملیحه کدیور*، نعیمه سید فاطمی، رضا نگارنده، حانیه رحمیان، فرشاد شریفی

چکیده:

مقدمه:تنش اخلاقی یک مسئله عمده در بخش های ویژه نوزادان(NICU) می باشد که اثرات مخربی بر بیماران و پرستاران دارد.خستگی عاطفی، فرسودگی شغلی، نارضایتی شغلی، کناره گیری و ترک شغل از پیامدهای تنش اخلاقی در پرستاران هستند. همچنین می تواند اثرات منفی بر کمیت و کیفیت مراقبت از بیمار داشته باشد. از طرف دیگر، استقلال حرفه ای از مسائلی است که مکرراً در مروری بر مطالعات مطرح شده است. فقدان استقلال حرفه ای یکی از دالیل نارضایتی شغلی و ترک شغل در حرفه پرستاری می باشد.استقلال حرفه ای ناکافی خود می تواند سبب تجربه تنش اخلاقی در پرستاران گردد. همچنین مسائل اخلاقی بخش های ویژه نوزادان با سایر بخش ها متفاوت هستند. اطلاعات بسیار کمی درباره تنش اخلاقی و استقلال حرفه ای پرستاران ایرانی شاغل در بخشNICUوجود دارد.

اهداف:هدف از این مطالعه تعیین شدت، فراوانی و امتیاز کلی تنش اخلاقی، تعیین استقلال حرفه ای پرستارانNICU و نیز بررسی همبستگی استقلال حرفه ای با تنش اخلاقی در این گروه از پرستاران می باشد.

روش:این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی-همبستگی می باشد. 170 پرستار از 6 بخشNICU واجد شرایط شرکت در مطالعه بودند.تنش اخلاقی با استفاده از ابزار تنش اخلاقی- نسخه نوزادان کودکان و استقلال حرفه ای با استفاده از ابزار فعالیت پرستاری سنجیده شدند. همچنین مشخصات دموگرافیک و مرتبط با شغل نیز جمع آوری شدند.

یافته ها:150 پرستارNICU در مطالعه شرکت کردند. این پرستاران سطح متوسطی از تنش اخلاقی (40/82±114/40از 336-0 ) و نیز سطح متوسطی از استقلال حرفه ای (29/22±175/40 از240-60 ) را نشان دادند. بیشترین موقعیت ها به وجود آورنده تنش اخلاقی هم در بعد فراوانی و هم در بعد شدت به ترتیب مربوط به گویه های " آغاز عملیات احیاء تنها در مواردی که احیاء بتواند مرگ نوزاد را به تعویق بیندازد" و " ادامه ارائه مراقبت ها برای نوزادی که بیماری صعب العلاج دارد و با دستگاه تهویه مکانیکی زنده است و تصمیمی برای جداکردن او از ونتیالتور گرفته نشده است" می باشند. همچنین همبستگی منفی و ضعیفی بین استقلال حرفه ای و تنش اخلاقی گردید مشاهده گردید(r=-0.39, P<0.001).

نتیجه گیری:در میان پرستاران ایرانی شاغل درNICU ، سطح پایین استقلال حرفه ای با افزایش تنش اخلاقی همراه است. همچنین این مطالعه بیشترین موقعیت هایی را که سبب تجربه تنش اخلاقی در پرستاران ایرانی می گردند را مشخص ساخت.

کلید واژه ها:تنش اخلاقی، استقلال حرفه ای، پرستارNICU