چکیده طرح 100

بررسی میزان رعایت حقوق بیماران و متغیرهای تاثیرگذار بر آن توسط پزشکان و تکنسین­های اتاق عمل

نویسندگان: مهسا هزاریان، معصومه صالحی کمبو، فرشید میرزایی پور، راضیه معصومی

چکیده

مقدمه: حقوق بیمار، رعایت نیازهای جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی مشروع و مقعول است که به صورت استانداردها و قوانین و مقررات درمانی تبلور یافته است و تیم درمان، مسئول به اجرا و رعایت آنها می­باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان رعایت حقوق بیماران ومتغیرهای تاثیرگذار بر آندر اتاق عمل توسط پزشکان و تکنسین­ها انجام شد.

روش: این مطالعه مقطعی در سال 1396 روی 142 تکنسین و پزشک شاغل در اتاق­های عمل بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام گرفت. نمونه ­ها بصورت تصادفی طبقه­ بندی شده با اختصاص تناسبی انتخاب شدند و فرم مشخصات فردی، چک­لیست رعایت حقوق بیمار توسط پژوهشگر با مشاهده عملکرد نمونه­ ها تکمیل شدند. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون­ های آماری تی مستقل و تحلیل واریانس در نرم افزار SPSSنسخه 20تحلیل گردید.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار رعایت حقوق بیمار از سوی پزشکان بیهوشی و جراح به ترتیب 15/65±4/9 و 27/54±24/11 و در تکنسین­های بیهوشی و جراحی 06/87±18/8 و 3/69±97/8 بود. میانگین رعایت حقوق بیمار در بین تکنسین­ها و پزشکان 7/69 و 17/57 بود که این میزان در تکنسین­های بیهوشی و پزشکان بیهوشی بالاتر از سایرین بود. از میان عوامل تاثیرگذار، تنها رشته تحصیلی تکنسین­ها ارتباط معنادار با میزان رعایت حقوق بیمار داشت(P=0/001).

نتیجه‌ گیری: نتایج نشان می­دهد که رعایت حقوق بیماران در اتاق ­عمل در حد متوسطی قرار دارد.همچنین یافته ­ها بیانگر این موضوع بود که بالاترین میزان رعایت حقوق بیمار مربوط به تکنسین­های بیهوشی است. بنابراین برگزاری دوره­ های بازآموزی اخلاق پزشکی و حقوق بیمار جهت سایر کادر درمان ضروری است.

کلمات کلیدی:حقوق بیمار، پزشکان، بیهوشی، تکنسین­های اتاق عمل، جراحی