چکیده طرح 97

بررسی عوامل تاثیرگذار بر طول مدت بستری بيماران بخش­های اورژانس بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسندگان: ناهید دهقان نیری،  فاطمه غفرانی کلیشمی

چکیده

مقدمه: بخش اورژانس بيمارستان به عنوان يكي از شلوغ­ترين و پرترددترین بخش­هاي مراكز درماني بيشترين مراجعه مردم در روزها و ساعات غير متعارف به خود اختصاص می دهد. به دليل فلسفه وجودي اورژانس مبنی بر اقامت موقت بيمار، لازم است بیماران سریعا تعيين تكليف شده و بخش برای پذیرش بیمران بعدی آماده باشد. با این وجود عوامل متعددی در طولانی شدن اقامت بیمار تاثیرگذارند. از انجا که پرستاران بیشترین تماس را با بیمارن دارند لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر طول مدت بستری در اورژانس  از دیدگاه پرستاران طراحی و اجرا شد.  

روش: مطالعه به صورت مقطعی و توصیفی بود. نمونه گیری از بین پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران به عمل آمد. جهت جمع اروی داده ها از  پرسشنامه مبتنی بر متون و مصاحبه با پرستاران استفاده شد. بعد از روایی و پایایی ابزار جمع اوری داده ها به صورت حضوری صورت گرفت و در نهایت 200 پرسشنامه بازگردانده شد.

یافته ها: مشخص کرد عوامل متعددی بر طولانی شدن اقامت در اورژانس و یا موانع ترخیص وجود دارد. از دیدگاه بیش از نیمی از پرستاران عوامل پزشکی ، ساختاری ، پرسنلی، و پاراکلینیک در حد زیاد بودند و از دیدگاه یک سوم پرستاران عوامل مربوط به بیمار در حد متوسط بوده و از دیدگاه نیمی از آنها نوع بیمارستان نیز به طور متوسط موجب طولانی شدن اقامت در بخش می شود.

نتیجه گیری: با شناخت عوامل مختلف در طولانی شدن مدت بستری در اورژانس ، مدیران و برنامه ریزان می توانند با طراحی برنامه های تیمی اقدام به کوتاه نمودن اقامت بیمار در این بخش ها به همراه تعیین تکلیف و برنامه ترخیص نمایند.

کلمات کلیدی: اورژانس، پرستاران، طول مدت اقامت