چکیده طرح 91

تبيين آموزش بالينی پرستاری بهداشت جامعه: ارائه الگوی کاربردی

نویسندگان: حشمت اله حیدری، رضا نگارنده، شهزاد پاشایی پور

چکیده

مقدمه:یکی از مهمترین اعضاء تيم سالمت، پرستار سالمت جامعه است که می تواند در سطوح مختلف پيشگيری در سطح جامعه ارائه خدمت کند، با توجه به این که آموزش عملی، به عنوان مهمترین قسمت آموزش پرستاری است، و دانشجویان بعد از فارغ التحصيلی در ارائه خدمات سالمت در سطح جامعه ناکارآمد هستند، این مطالعه با هدف تبيين محيط بالين پرستاری سالمت جامعه و ارائه الگوی مناسب، برای آموزش دانشجویان در طول دوره کارشناسی انجام شد.

 روش:مطالعه حاضر با روش تلفيقی و در سه مرحله انجام شد، که در مرحله اول با استفاده از روش تحقيق کيفی و رویکرد تحليل محتوی قراردادی محيط بالينی پرستاری سلامت جامعه تبيين شد، در مرحله دوم اطلاعات تکميلی به وسيله مروری جامع بر متون، ادامه یافت، سپس با توجه به اطلاعات گردآوری شده، الگوی اوليه ایی طراحی گردید و در نهایت، در مرحله سوم پژوهش با استفاده از روش دلفی الگوی طراحی شده معتبرسازی شد. نمونه گيری در مرحله اول، پژوهش به روش مبتنی بر هدف انجام شد و با انجام 24 مصاحبه های انفرادی و تشکيل چهار گروه متمرکز اطلاعات گردآوری شدند، شرکت کنندگان در مطالعه شامل اعضای هيات علمی مطلع، سياست گذاران نظام آموزشی، پرستاران و پزشکان آگاه و شاغل در مراکز ارائه خدمات سلامت در سطح جامعه و دانشجویان پرستاری در مقاطع مختلف بودند. در قسمت مروری بر متون با استفاده از کليدواژه های مناسب و جستجو در پایگاه های علمی معتبر، الگوهای آموزش عملی پرستاری سلامت جامعه در اقصی نقاط دنيا بازیابی شدند. در راند اول روش دلفی، الگوی طراحی شده، برای 20 نفر از متخصصين ارسال شد، که بعد از برگشت 17 مورد از پرسشنامه ها، اطلاعات با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند. همچنين پيشنهادات و نظرات شرکتکنندگان در راند اول دلفی تفسير و بر اساس آنها محتوی و ساختار الگوی اوليه تغيير پيدا کرد، سپس این ساختار تغيير یافت و در راند دوم روش دلفی، دوباره، برای17 نفر از شرکت کنندگان در مرحله اول، ارسال گردید، که اطلاعات مانند راند اول مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.

یافته ها:در قسمت کيفی مطالعه، پس از تحليل داده ها، اطلاعات در 3 طبقه اصلی، شامل مشکالت زیرساختی، الزامات بازنگری و مشکالت فرایندی قرار گرفتند. که هر کدام از طبقات، زیر طبقات جزئی تری نيز در دل خود جای داده بودند. در قسمت مروری بر متون 20 مقاله بازیابی شد و بر اساس آن الگوی آموزش عملی پرستاری جامعه در بخش های مختلف شرح کارآموزی، نحوه اجرا، عرصه های کارآموزی، شرح وظایف دانشجو و نحوه ارزشيابی دانشجو در هر کدام از این عرصه ها طراحی شد.

 نتیجه گیری:الگوی طراحی شده آموزش عملی پرستاری سلامت جامعه در این مطالعه، می تواند جهت مدیریت کارآموزی و کارورزی های دانشجویان کارشناسی پرستاری در واحدهای سلامت جامعه به کار برده شود، تا کيفيت آموزش عملی دانشجویان به این وسيله ارتقاء پيدا کند.

کلمات کلیدی: آموزش عملی، پرستاری سلامت جامعه، دانشجویان پرستاری