چکیده طرح 9

تبیین تجربه مراقبت از بیماران مرحله آخر حیات توسط پرستاران شاغل در بخش های ویژه: یک مطالعه کیفی

نویسندگان: ناهید دهقان نیری، سینا ولیئی، رضا نگارنده

چکیده

مقدمه و هدف:یکی از مشکلاتی که پرستاران بخش های مراقبت ویژه با آن روبرو هستند مراقبت پایان عمر بوده و این حقیقت که علی رغم مراقبت، حیات عده ای از بیماران آنها به پایان می رسد می تواند وضعیت روانی پرستاران و در نهایت امر مراقبت از بیماران را تحت تاثیر خود قرار داده و عدم توجه به آن می تواند موجب عواقب ناخواسته برای پرستاران و بیماران گردد، لذا با توجه به اهمیت تجربه مراقبت پایان عمر پژوهش حاضر با هدف تبیین تجربه مراقبت از بیماران مرحله آخر حیات در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه انجام شد.

مواد و روش‌ها:این پژوهش یک مطالعة کیفی از نوع تحلیل محتوا بود که پس از نمونه گیری مبتنی بر هدف، اطلاعات با انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار جمع آوری و پس از مصاحبه با 10 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه به اشباع داده ها رسیده و اطلاعات با روش آنالیز محتوی قراردادی (Conventional) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده در این پژوهش سه درونمایه نهایی پیرامون تجربه مراقبت از بیماران مرحله آخر حیات استحصال گردید. یافته ها نشان داد که برای این گروه از پرستاران مراقبت از بیماران مرحله آخر حیات به معنی آسیب روحی، باقی نماندن دین بیمار بر گردن پرستار و پایبندی به صدای درون بود.

بحث و نتیجه گیری:نتایج مطالعه حاضر بدنه دانش موجود در زمینه تجربه پرستاران بخش های مراقبت ویژه از مراقبت پایان عمر را افزایش داده و نیاز به حمایت روحی از پرستاران، فراهم ساختن امکان ارائه مراقبت کامل، توجه و مدیریت شرایط بیماران و خانواده آنها و مشارکت دادن پرستاران در امر تصمیم گیری از بیماران مرحله آخر حیات را آشکار ساخت لذا مدیران باید با در نظر گرفتن این ابعاد ضمن حمایت از پرستاران با تشکیل واحد های تخصصی مراقبت پایان عمر امکان مراقبت کامل از بیماران مرحله آخر حیات را فراهم نمایند.

کلمات کلیدی:مراقبت مرحله آخر حیات، پرستار، آنالیز محتوا، تحلیل کیفی