چکیده طرح 83


بررسی مقایسه ای تاثیر ژل آلوئه ورا و پماد نیتروفورازون2% بر درد و  بهبودی زخم  سوختگی درجه 2 سطحی

نویسندگان: شکوه ورعی، فاطمه محدث اردبیلی، هادی رنجبر، پریچهر صباغ زاده ایرانی، فاطمه رحیمی کیان

چکیده

زمینه و هدف: سوختگی یکی از معضلات جامعه ی بشری است. از آنجا که مراقبتی که به سریع تر شدن روند بهبودی زخم سوخته و کاهش درد پانسمان کمک نماید از اولویت های مراقبت پرستاری محسوب می شود. لذا پژوهش حاضر با عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر ژل آلوئه ورا و پماد نیتروفورازون2% بر درد و  بهبودی زخم  سوختگی درجه 2 سطحی انجام گرفت.

روش: این پژوهش کار آزمایی بالینی و بر اساس معیار های ورود به مطالعه بوده است. حجم نمونه نهایی 30 نفر بیمار مراجعه کننده به مرکز سوختگی شفا کرمان،که دارای سوختگی درجه دو سطحی در اندامهای قرینه بودند انتخاب شد. یک قسمت از ناحیه سوخته با استفاده از روش پانسمان با پماد نیتروفورازون 2% و بخش قرینه با استفاده از ژل آلوئه ورا پانسمان شد. ابزار جمع آور داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و ابزار بتس جنسن برای وضعیت بهبودی و ادم بافت محیطی و معیار (Visual analogue scale) جهت بررسی شدت درد بود. وضعیت بهبودی و ادم بافت محیطی زخم ها در زمان های قبل از شروع مداخله و پایان هفته ی اول و دوم و سوم پس از شروع مداخله و میزان درد نیز در زمان های  10 دقیقه قبل از شروع مداخله و همچنین 24، 48 و 72 ساعت بعد از شروع مداخله ثبت شد.

یافته ها: میانگین ادم بافت محیطی و جمع نمرات ابزار در منطقه ی مداخله به طور معنی داری کمتر از میانگین جمع نمرات ابزار در منطقه ی کنترل در هفته های  دوم و سوم پس از شروع مداخله بودP< 0/05) ).اگرچه در هفته ی اول پس از شروع مداخله اختلاف آماری معنی داری در این میانگین ها بین  دو منطقه مشاهده نشد(P> 0.05). همچنین میانگین نمره شدت درد در منطقه ی مداخله به طور معنی داری کمتر از میانگین نمره شدت درد در منطقه ی کنترل در بازه های زمانی 24، 48 و 72 ساعت بعد از شروع مداخله بود(P=0/000 ,P=0/002 ,P=0/000).

نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده استفاده از پانسمان با ژل آلوئه ورا   بر کاهش درد ناشی از سوختگی و  بهبودی و کاهش ادم بافت محیطی زخم سوختگی درجه 2 سطحی، موثرتر از پانسمان با پماد نیتروفورازون 2% می باشد. لذا استفاده از این ژل به عنوان ماده ای موثر، کم هزینه و بدون عوارض جانبی در پانسمان افراد مبتلا توصیه می شود.

کلمات کلیدی: ژل آلوئه ورا، پماد نیتروفورازن2%، درد، زخم  سوختگی درجه دو سطحی، بهبودی زخم سوختگی درجه دو سطحی