چکیده طرح 8

بررسي سطح آگاهي و نوع نگرش كادر مامايي-پرستاري شاغل در درمانگاه هاي پره ناتال و اورژانس هاي زايمان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در زمينه اهداء خون بندناف

نویسنگان: فاطمه رحیمی کیان، مصطفي رضايي فراهاني، عباس مهران، مهدیه کیانی

چکیده

مقدمه:خون بند ناف حاوی سلول های بنیادی است که در درمان بيماري هاي مختلف از جمله انواع سرطان ها حائز اهمیت می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سطح آگاهی و نوع نگرش کادر مامایی- پرستاری شاغل در درمانگاه هاي پره ناتال  و اورژانس هاي زايمان دانشگاه علوم پزشكي تهران در زمينه اهداء خون بندنافمی باشد.

مواد و روش ها:پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر سه بخش اصلی خصوصیات فردی و شغلی (11 سؤال)، آگاهی ( 13 سؤال) و نگرش (25 سؤال) بود که توسط 149 نفر از کادر مامایی –پرستاری تکمیل شد. امتياز بخش آگاهی به 3 گروه آگاهي ضعيف (کمتر از 8)، متوسّط (15-8) و خوب (بالاتراز 16)وامتياز بخش نگرش به 3 قسمت نگرش منفي (كمتر از 25)، بي تفاوت یا خنثی (26 تا 50) و مثبت (بالاتر از 51 ) طبقه بندی گردید. سطح معناداری در تمام آزمون ها، 0.05 در نظر گرفته شد.

نتایج: در این پژوهش، اكثریت افراد (9/45%) از سطح آگاهي متوسط و (9/87 %) نگرش مثبتی در زمينه اهداء خون بند ناف برخوردار بوده اند.بين دو متغير آگاهی و نگرش، ارتباط آماري معني‌دار وجود نداشت (0.084=P).

نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، بیش از نیمی از پرسنل کادر مامایی- پرستاری، آگاهی متوسط یا ضعیفی نسبت به اهداء خون بند ناف داشته اند. بنابراین توصیه به انجام برنامه ریزی آموزشی و اطلاع رسانی در این زمینه، می گردد.

کلمات کلیدی: خون بند ناف، کادر پرستاری- مامایی، نگرش، آگاهی