چکیده طرح 77

تبیین تجارب پرستاران در رابطه با مدیریت درد بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس

نویسندگان: ناهید دهقان نیری، سمیه مولایی، آرپی مانوکیان

چکیده

زمینه و هدف: درد شکایت اصلی بیماران و یکی از دلایل شایع جهت جستجوی مراقبت های اورژانسی می باشد. با توجه به نقش مهم پرستاران در ارزیابی و کنترل درد بیماران، کشف تجارب زیسته آنها در رابطه با مدیریت درد بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس حائز اهمیت  است.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه کیفی است که در آن 14 پرستار شاغل در بخش های اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از نمونه گیری هدفمند در این مطالعه مشارکت نمودند. داده ها از طریق مصاحبه فردی، عمیق و نیمه ساختار جمع آوری و پس از پیاده سازی مصاحبه ها بر روی کاغذ به صورت همزمان و به روش تحلیل محتوای قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها دو مضمون اصلی " تعهد و چالش های حرفه ای" و "احترام به انسان دردمند" استخراج گردید.
نتیجه گیری: علی رغم تأکید بسیار بر تعهدات حرفه ای در پرستاری ، پرستاران شاغل در بخش های اورژانس با چالش های متعددی جهت عمل به تعهدات خود از جمله مدیریت صحیح درد بیماران مواجه می باشند. متعاقباً، احترام به شأنیت انسانی بیمار، رعایت حقوق انسانی و توجه به نیازهای فردی وی می تواند تحت الشعاع قرار گیرد.

کلمات کلیدی: مدیریت درد، تجارب زیسته، بخش های اورژانس، دانش و نگرش