چکیده طرح 76

ارتباط چاقی با کیفیت اسپرم آنالیز در مردانمراجعه کننده به کلینیک نازایی

نویسندگان: مژگان هاشم زاده، زیبا تقی زاده، زهرا بهبودی مقدم، علی منتظری، بتول رشیدی، مهری شمس

چکیده

مقدمه: مطالعات نتایج مختلفی را در ارتباط با  تاثیر چاقی و ارتباط آن با ناباروری گزارش کرده اند.

روش کار:مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی با هدف بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با کیفیت پارامترهای اسپرم آنالیز می باشد. نمونه های این مطالعه از میان شوهران زوجین مراجعه کننده به کلینیک ناباروری بیمارستان ولی عصر تهران در فاصله زمانی خرداد سال 1394 تا خرداد سال 1395 انتخاب شدند. از بین این مراجعه کنندگان 200 مرد که شرایط ورود به مطالعه را داشتند پس از اخذ رضایت نامه وارد مطالعه شدند. اطلاعات فردی نمونه ها، قد، وزن و نتایج اسپرم آنالیز نمونه ها وارد پرسشنامه شد.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري  SPSS (نسخه 18) انجام شد.

یافته ها:میانگین سنی مردان  مطالعه 7/6+4/35 و میانگین سالهای پس از ازدواج5/4+4/7 سال بود . پس از محاسبه شاخص توده بدنی کمترین شاخص69/18 بدنی محاسبه شد لذا شرکت کنندگان در سه گروه قرارگرفتند.  گروه اول شاخص توده بدنی نرمال که معادل 9/24-5/18 ، افرادبا اضافه وزن 9/29-25 ، افراد چاق با شاخص توده بدنی بیش از 30  آزمون همبستگی پیرسون ارتباط ضعیفی بین شاخص توده بدنی و تعداد کل اسپرم نشان داد.(049/0p=) اما از نظر تحرک(262/0=p)و شکل غیر نرمال اسپرم (238/0=p)ارتباط معنی داری با شاخص توده بدنی گزارش نشد. براساس تجزیه تحلیل داده های مطالعه رابطه معنی داری بین شمارش اسپرم،تحرک و شکل اسپرم و شاخص توده بدنی در گروههای مختلف مشاهده نشد. (05 /0p>)

نتایج:بین شاخص توده بدنی با فاکتورهای اسپرم آنالیز ارتباط معنی داری وجود ندارد

کلمات کلیدی:آنالیز اسپرم،شاخص توده بدنی،ناباروری