چکیده طرح 7

آسيب شناسي  رشته كارشناسي  ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه از ديدگاه دانشجويان

نویسندگان:ناهید دهقان نیری، زهرا طیبی، معصومه ایمانی پور

چکیده

مقدمه:فلسفه اصلي آماده سازي پرستاران  براي كار  در واحدهاي مراقبت ويژه، اطمينان از ايمني و كيفيت مراقبت باليني است. موقعيت هاي تصميم گيري و افزايش پيچيدگي تكنولوژي، و مهارت هاي تخصصي ارتباط با بيماران و خانواده انها در اين بخش ها فارغ التحصیلانی را می طلبد که ايفاي نقش در اين زمينه را به خوبی آموخته و تمرين نموده باشند. تاسیس رشته ارشد ویژه با همین هدف  صورت گرفت. لذا آسیب شناسی این برنامه با شناخت تجربیات دانشجویان می تواند گام موثری در مسیر دستیابی به هدف مذکور باشد. لذا این مطالعه با همین هدف صورت گرفت. 

روش تحقیق:این مطالعه به روش کیفی تحلیل محتوا و با استفاده از مصاحبه های عمیق فردی و گروهی صورت گرفت. تجریه تحلیل داده ها با روش گرانهیم و لاندمن صورت گرفت.

یافته ها:از مجموع 15 مصاحبه انفرادی و یک فوکوس گروپ شش درون مایه اصلی حاصل شد"برنامه و برنامه ریزی، ورود و انتخاب، آمادگی سیستم، کفایت، اثربخشی و  جایگاه از جمله درون مایه های این مطالعه بودند.

بحث و نتیجه گیری:یافته های این مطالعه، اطلاعات ارزشمندی را جهت بهبود اجرای برنامه و هم چنین بازنگری های بعدی برنامه را در اختیار مسئولین قرار می دهد.

کلمات کلیدی:آسیب شناسی برنامه ، ارشد مراقبت ویژه ، دانشجو ، دیدگاه و تجربه