چکیده طرح 66

بررسي مفهوم زندگي  در بیماران  قطع نخاعي گردنی

نویسندگان:محمدعلی چراغی، فاطمه بهرام نژاد، میترا ذوالفقاری

چکیده

مقدمه: مفهوم زندگی از شالوده پیگیری اهداف است این شالوده تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله بیماری تحت تاثیر قرار می گیرد. بیماریهای مزمن از جمله ضایعه نخاعی یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر این مفهوم اسن. لذا این مطالعه با هدف تعیین مفهوم زندگي  در بیماران  قطع نخاعي گردنی انجام شده است.

روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در فاصله اسفند1391 تا شهریور 1394 در بیماران قطع نخاعی مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر تهران انجام شد. پرسشنامه مفهوم زندگی پس از مرور متون و انالیز محتوا با پایاییr=0.76)در اختیار 28 نفر از بیماران دارای معیارهای ورود قرار داده شد. پس از جمع اوری داده ها با کمک نرم افزار SPSSداده ها تحلیل شدند.

نتایج:21.4  درصد از  یافته های پژوهش زنان با میانگین سنی±7.1834.86 بودند. همچنین 20درصد از افراد تحت مطالعه متاهل بوده و بیش از  5سال از قطع نخاع آنها میگذشت./35 از افراد تحت پژوهش دارای درک منفی از مفهوم زندگی اند و 7/60 درک نسبتا مثبت  و یک نفر درک مثبتی از مفهوم  زندگی داشته است.

نتیجه گیری: لذا لازم است کادر درمانی بخصوص پرستاران که ساعات متمادی بر بالین این بیماران هستند نسبت به ابعاد مفهوم زندگی در این بیماران توجه ویژه ای داشته باشند.

کلمات کلیدی:مفهوم زندگی، قطع نخاع، پاراپلژی