چکیده طرح 54

بررسي مقايسه اي پانسمان هيدروكلوئيد و نانو ذرات نقره در روند التيام زخم فشاري بيماران با صدمات طناب نخاعي

نویسندگان: میترا ذوالفقاری، فاطمه بهرام نژاد، اميرحسين عبدي، پروانه عسگری

 چكيده

مقدمه:درمانهاي متعددي براي زخمهاي فشاري وجود دارد و از ميان آنها استفاده از پانسمان در درمان زخم فشاري بسيار شايع است. پانسمانهاي سنتي و مدرني جهت درمان زخم فشاري استفاده مي شود. انتخاب پانسمان مناسب از اهميت بسزايي برخوردار است. لذا اين مطالعه با هدف بررسي مقايسه اي پانسمان هيدروكلوئيد و نانو ذرات نقره در روند التيام زخم فشاري بيماران با صدمات طناب نخاعي  انجام شده است.

روش كار:مطالعه حاضر كارازمايي باليني در بيماران با صدمات نخاعي مراجعه كننده به بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران با حجم نمونه 60 نفر انجام شده است. در دو گروه دريافت كننده پانسمان نانوذره نقره هيدروكلوئيد پس از بررسي زخم با ابزار BWAT  نمونه ها بصورت تصادفي به دو گروه تقسيم شده و سپس با توجه به دستورالعمل كارخانه سازنده، از پانسمان موجود استفاده مي شد و در هر بار تعويض پانسمان، زخم از نظر عمق، اندازه، لبهاي زخم و زير زخم ، اطراف آن ، حالت تونلي بودن يا نبودن زخم، نوع و مقدار ترشحات، رنگ زخم و پوست اطراف آن، بافت گرانوله و اپي تليال زخم بررسي ميشد.

نتايج:يافته ها نشان دادنظر اندازه زخم،‌50% گروه دريافت كننده پانسمان نانو زخمي به طول و عرض 4>16 سانتي متر مربع و گروه دريافت كننده پانسمان هيدروكلوئيد 7/43 %  زخمي به طول و عرض 1/16>36 سانتي متر مربع داشتند. ازمون كاي اسكوئر نشان داد بين اندازه زخم در سه روز اندازه گيري اختلاف آماري معني داري وجود داشت(p=0.000). همچنين از نظر اندازه عمق زخم 63/7% افراد گروه دريافت كننده پانسمان نانو و 3/81% گروه دريافت كننده پانسمان هيدروكلوئيد زخمشان در مرحله از بين رفتن ضخامت نسبي پوست در اپيدرم و درم بود. ميانگين لبه های زخم در گروه دریافت کننده پانسمان هیدروکلویید و نانو  به ترتيب 16.78±5.11و 15.85±3.1بوده است و از نظر آماري معني دار نبود.

نتيجه گيري:با توجه به يافته هاي پژوهش، هر دو پانسمان هيدروكلوئيد و نانو ذره نقره، در روند بهبودي زخم موثراند. بنابراين مي توان هر دو نوع پانسمان را جهت بهبودي زخم بستر درجه 2 را توصيه كرد.

كلمات كليدی:زخم بستر، پانسمان هيدروكلوئيد، پانسمان نانو ذره نقره، زخم فشاري درجه 2