چکیده طرح 49

تاثیر جراحی تنگی کانال نخاعی دژنراتیو کمری بر کیفیت زندگی، درد ، فعالیت روزانه و باورهاي اجتنابي ناشي از ترس در سالمندان 65 ساله و بالاتر

نویسندگان: بابک میرزاشاهی، سیده فاطمه میربازغ، جیران زبردست، الهام قاسمی

چکیده

زمینه و هدف:همزمان با افزایش روند سالمندی بیماری های مرتبط با سالمندی  مانند بیماری های دژنراتیو ستون فقرات نیز رو به افزایش می باشد. جراحی از درمان های رایج تنگی کانال نخاعی دژنراتیو  می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیرجراحی تنگی کانال نخاعی دژنراتیو بر روی  کیفیت زندگی، درد، فعالیت روزانه و باورهای اجتنابی ناشی از ترس سالمندان 65 ساله و بالاتر بود .  

روش بررسی:در این مطالعه نیمه تجربی تک روهی قبل و بعد اطلاعات دموگرافیک، روش جراحی، بیماری های قبل از جراحی، شدت درد، کیفیت زندگی، فعالیت روزانه و باروهای اجتنابی ناشی از ترس در 58 سالمند 65 ساله و بالاتر قبل، 6 و 12 ماه بعد از عمل جراحی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. پرسشنامه بارتل برای ارزیابی فعالیت روزانه، پرسشنامه SF36برای ارزیابی کیفیت زندگی، پرسشنامه VASبرای ارزیابی درد و پرسشنامه Fear-Avoidance Beliefبرای ارزیابی باور اجتنابی ناشی از ترس قبل و بعد از جراحی استفاده شد.

نتایج:نتایج نشان داد که جراحی بطور معنی داری سبب کاهش درد، کاهش ترس، بهبود کیفیت زندگی و فعالیت روزانه در سالمندان شده است(P<0.001).

نتیجه گیری:جراحی تنگی کانال نخاعی یک روش موثر در سالمندان مبتلا به تنگی کانال نخاعی دژنراتیو کمری است که به سایر درمان ها پاسخ نداده اند و می تواند سبب کاهش درد، ترس از فعالیت  فیزیکی و بهبود کیفیت زندگی و فعالیت روزانه در آن ها شود.

کلمات کلیدی:سالمندان، تنگی کانال نخاعی کمری، جراحی