چکیده طرح 36

  1. کیفیت رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد پنج گانۀ آن در ماماهاي شاغل در استان لرستان در سال

نویسندگان: فاطمه رحیمی کیان، گیتا خزایی، عباس مهران ، ابوالقاسم پوررضا

چکیده

 زمینه: رفتار شهروندي سازمانی عبارتست از" رفتاري منحصربه فرد و اختیاري که به طور مستقیم یا به صراحت بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان شناسایی نمی شود و در مجموع عملکرد اثربخش سازمان را افزایش می دهد" . مفهوم رفتار شهروندي سازمانی و عوامل مرتبط با آن با وجود اهمیت زیاد، به ویژه در رشتۀ مامایی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه یا هدف بررسی رفتار شهروندي سازمانی در ماماهاي استان لرستان انجام شد.

روش ها :این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی بوده که دربین 400 ماماي شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی لرستان که با روش نمونه گیري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شده بودند، انجام گردید . از شرکت کنندگان خواسته شد که پرسشنامۀ رفتار شهروندي سازمانی پادساکف که پنج بعد جوانمردي، رفتار مدنی، وظیفه شناسی، نوع دوستی و نزاکت را شامل می شد ، تکمیل نمایند . جهت تجزیه و تحلیل داده هاي به دست آمده از نرم افزار 21spss استفاده گردید.

یافته ها :یافته هاي پژوهش نشان داد که اکثر ماماهاي مورد مطالعه از رفتار شهروندي سازمانی کلی مطلوبی 7/98 %برخوردار بودند . کیفیت ابعاد وظیفه شناسی و نزاکت مطلوب و کیفیت جوانمردي ، رفتار مدنی و نوع دوستی نسبتاً مطلوب بود.

نتیجه گیري :این پژوهش سطوح بالاي رفتار شهروندي سازمانی را در میان ماماها نشان داد . این نتایج می توانند جهت توسعۀ بیشتر استراتژي هاي مدیریت خدمات بهداشتی به منظور تقویت رفتار شهروندي سازمانی به کار گرفته شوند. پژوهشگران امیدوارند نتایج این مطالعه بتـواند امکـانات جـدیدي را بـراي مطالعـات بیشتر در زمینۀ اخلاق کاري و رفتار شهروندي سازمانی ( تعریف ، عوامل مرتبط و پیامدها) فراهم آورد.

کلمات کلیدی:رفتار شهروندي سازمانی ، ماما ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان