چکیده طرح 28

تأثیر عصاره ریشه سنبل‌الطیب بر شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی

نویسندگان: زهرا بهبودی مقدم، معصومه خیرخواه، شهناز گلیان تهرانی، سعید گودرزی، حمید حقانی، رقیه شیرود غلامی، زیبا تقی زاده

چکیده

زمینه و هدف:سندرم پیش از قاعدگی (Premenstrual syndromeیا PMS) اختلال شایعی می‌باشد که با توجه به عدم شناخت اتیولوژی دقیق این سندرم درمان‌های متعددی برای آن پیشنهاد شده است. یکی از روش‌های درمانی، استفاده از گیاهان دارویی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سدامین (عصاره ریشه سنبل‌الطیب) بر شدت علایم خلقی و رفتاری سندرم پیش از قاعدگی انجام شد.

مواد و روش‌ها:در این کارآزمایی بالینی دو سوکور، 100 دانشجوی دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در سال 1392 که به PMSمبتلا بودند به صورت تصادفی به گروه‌های دریافت کننده سنبل‌الطیب و دارونما تقسیم شدند. شرکت کنندگان از هفت روز قبل از قاعدگی به مدت سه دوره روزانه دو عدد قرص دریافت و شدت علایم خود را ثبت نمودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسش‌نامه ثبت روزانه شدت علایم بود. داده‌ها قبل از مداخله و 1، 2 و 3 ماه پس از مداخله با استفاده ازآزمون‌های تی مستقل، تی زوجی و آنالیز واریانس داده‌های تکراری در نرم‌افزارآماریSPSSمقایسهگردید و 05/0 P <به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها:بین میانگین شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی در ارتباط با علایم خلقی (001/0 > P)و رفتاری (001/0 > P) در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله از نظر آماری تفاوتمعنی‌داری مشاهده شد، در حالی که این تفاوت در گروه کنترل از نظر آماری معنی‌دارنبود. همچنین آنالیز واریانس داده‌های تکرارینشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌ علایم خلقی و رفتاری قبل از مداخله، 1، 2 و 3 ماه بعد از مداخله در گروه آزمون وجود داشت (001/0 > P). اما این تفاوت در گروه کنترل معنی‌دار نبود.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه، عصاره ریشه سنبل‌الطیبشاید در کاهش شدت علایم خلقی و رفتاری سندرم پیش از قاعدگی مؤثر باشد.

کلمات کلیدی: سندرم پیش از قاعدگی، عصاره ریشه سنبل‌الطیب