چکیده طرح 24

 تحلیل مفهوم مراقبت تسکینی با استفاده از الگوی هیبرید

نویسندگان: رضا نگارنده،مرجان مردانی حموله، نسرین رضائی

چکیده

زمینه و هدف: مراقبت تسکینی یک مفهوم مهم در پرستاری بالینی می باشد که تعاریف متفاوتی از این مفهوم در ادبیات موجود است. هدف مطالعه حاضر، تحلیل مفهوم مراقبت تسکینی و شناسایی ویژگی ها، پیشایندها و پیامدهای آن در بافت فرهنگی ایران بوده است.

روش بررسی: در این مطالعه برای تحلیل مفهوم مراقبت تسکینی از الگوی هیبرید مشتمل بر سه مرحله نظری،کار در عرصه و تحلیل نهایی استفاده شد. در مرحله نظری پایگاه های اطلاعاتیPubMed, CINAHL,Sciencedirect  و Google scholarدر محدوده سال های 2004 تا 2013 میلادی مورد جستجو قرار گرفتند.. جهت جستجو از واژه های" palliative care" و "nursing care" در عنوان و چکیده مقالات استفاده شد. در مرحله کار در عرصه از 8 کارشناس پرستاری به روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند به عمل آمد. در مرحله آخر با ترکیب دو مرحله قبل، تحلیل نهایی انجام شد.

یافته ها: طبقات اصلی استخراج شده در زمینه تحلیل مفهوم مراقبت تسکینی از دیدگاه پرستاران مشتمل بر مدیریت درد، مراقبت کل نگر و مراقبت مبتنی بر معنویت و مذهب بودند.

نتیجه گیری: یافته های مطالعه، نشان می دهد مراقبت تسکینی جنبه مهمی در پرستاری بالینی به شمار می آید. مراقبت تسکینی یک مراقبت کل نگر، انسانی و مشارکتی برای ارتقای کیفیت زندگی بیمار و خانواده وی  است که با در نظر گرفتن جنبه های جسمی، روانی، معنوی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بیماران به حمایت از ایشان اقدام می نماید و در همه بیماری ها و در تمام طول زندگی افراد حتی در شرایط دشوار زندگی مانند بروز قحطی ها ارائه می گردد و انحصاراً مراقبتی برای پایان زندگی نیست.

کلمات کلیدی: تحلیل مفهوم، مراقبت تسکینی، الگوی هیبرید، پرستار