چکیده طرح 20

تبيين تجربیات  پرستاران از  سیستم اطلاعات بیمارستانی

نویسندگان:ناهید دهقان نیری، منا محمدی فیروزه

چکیده

مقدمه: با افزایش حجم اطلاعات و با توجه به عملكرد سازمان پيچيده¬اي مانند بيمارستان استفاده از ابزارهای پیشرفته و کامپیوتری ضروری است. در توسعه سیستم های اطلاعات، کارکنان عناصر اصلی هستند زیرا ضمن اداره سیستم ها،  نقش مهمی در توسعه، اجرا و ارزیابی این سیستم ها دارند. از آنجا که ارزیابی سیستم اطلاعات بدون تحلیل تجربیات و دیدگاه کاربران ان میسر نیست لذا این مطالعه به تبیین تجربیات پرستاران در زمینه کاربرد سیستم اطلاعات بیمارستانی به عنوان پرکاربردترین افراد از این سیستم می پردازد

روش پژوهش:‌این مطالعه یک پژوهش کیفی است که در آن  تجربیات پرستاران در زمینه کاربرد سیستم اطلاعاتی جهت شناخت غنی و عمیق پدیده، مورد کاوش قرار گرفته است. روش تحلیل محتوای قراردادی جهت جمع اوری و تحلیل داده ها استفاده شد. مصاحبه های رودرو و نیمه ساختارمند با مشارکت کنندگان تا رسیدن به اشباع کامل اطلاعات صورت گرفت. جمعا 18 مصاحبه انجام شد.

یافته ها: یافته های این مطالعه در قالب تجربیات جااندازی سیستم؛ حسابرسی و مسئولیت ؛ تجربیات امنیتی ؛ اثربخشی و دسترسی جای گرفتند. هر یک از این طبقات دارای زیرطبقاتی نیز هستند.

نتیجه گیری:یافته های این مطالعه نشان داد اکثریت پرستاران در استفاده از سیستم اچ ای اس تجربیاتی مثبت دارند و تجربیات منفی انها صرفا منحصر به طرز کاربرد و یا دوباره کاری هایی است که ناشی از ساختارمندی بیمارستان ها است نه خود سیستم. با این حال پرستاران معتقد بودند این سیستم می تواند به سایر موراد از جمله گزارش نویسی به عنوان یکی از امور مهم و غیرمستقیم مراقبتی تعمیم یابد تا استفاده¬ی موثرتری از سیستم، جهت ارتقای مراقبت شود.

کلمات کلیدی:سیستم اطلاعات بیمارستانی ، پرستار ، تحلیل محتوا، تحقیق کیفی