چکیده طرح 15

بررسي سطح استقلال پرسنل پرستاري شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي زنجان

نویسندگان: کورش امینی، رضا نگارنده، فرهاد رمضانی بدر،مهدی موسایی فرد، رمضان فلاح

چكيده

هدف مطالعه حاضر تعیین سطح استقلال پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان بود.

در این مطالعه توصیفی مقطعی، 252 پرستار بر اساس نمونه گیری تصادفی منظم وارد مطالعه شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه بود که بخشی از آن مقیاس رفتار کاری/ عملیاتی دمپستر(DPBS) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، و برای مقایسه نمره کل و نمرات مربوط به خرده مقیاس هایDPBS بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی واحدهای پژوهش از آزمون هایt، وANOVA استفاده شد.

نتایج مطالعه بیانگر این بود که پرستاران مورد بررسی در این مطالعه سطح متوسطی از استقلال را در محیط کاری خود درک می کنند. آزمون های آماری نیز نشان دادند نمرات واحدهای پژوهش بر اساس سن، جنسیت، سابقه کاری، سمت در بخش، و بخش محل خدمت به شکل معناداری از هم متفاوت می باشند.

نتایج مطالعه حاضر بیان گر این بود که بیشتر پرستاران شرکت کننده در آن، در مقایسه با پرستاران غربی سطح استقلال حرفه ای کمتری رادرک می کنند. با اینحال نیاز است تا مطالعات بیشتری در زمینه تعیین عوامل مرتبط با این تفاوت موجود و همینطور در این زمینه که چگونه می توان برای ارتقای سطح استقلال پرستاران ایرانی اقدام نمود، صورت گیرد. 

کلمات کلیدی: پرستاران، استقلال حرفه ای، بیمارستان، ایران