چکیده طرح 118

بررسی ایمنی مدارس کودکان استثنایی شهر تهران در برابر حوادث و بلایا

نویسندگان: دکتر زهرا عباسی دولت آبادی* ، سیده سمانه میراسماعیلی

چکیده

زمینه و هدف: از دیرباز تاکنون،هرساله دنیا به دنبال وقوع انواع حوادث و بلایا دستخوش تغییرات می­شود. میزان این اثرات با آسیب­ پذیری جوامع ارتباط مستقیم داشته است. جوامع و گروه­ های آسیب پذیر با توجه به ماهیت ذاتی شرایط خود به منابع موجود به میزان برابر نسبت به باقی اعضای جامعه دسترسی ندارند. از جمله گروه­ های آسیب­ پذیر، کودکان و نوجوانان بدون توجه به نوع جنسیت آنها و افراد با ناتوانی­ های جسمی، ذهنی و روانی هستند. مدارس از جمله اماکن آسیب ­پذیر است که لازم است به کاهش آسیب­ پذیری آنها و افزایش ظرفیت در آنها توجه شود. طرح حاضر با هدف شناخت وضعیت آمادگی موجود در مدارس کودکان استثنایی شهر تهران، در برابر حوادث و بلایا انجام شده است.

روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی با استفاده از روش سرشماری تمام مدرسه­ های دولتی کودکان استثنایی در مناطق 22 گانه شهر تهران توسط تیم تحقیق با استفاده از ابزار تعیین سطح ایمنی مدارس در برابر حوادث و بلایا در سال 94 طراحی شده توسط سازمان مدیریت بحران کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ­های به­ دست آمده در انتهای مطالعه با استفاده از نرم ­افزار آماریEXCEL نسخه­ ی 2013 مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته ­ها: در کل از 65 مدرسه استثنایی شهر تهران در این مطالعه 55مدرسه دولتی وارد مطالعه شدند. 2 مدرسه به دلیل تعطیلی، 6  مدرسه غیرانتفاعی و 2 مدرسه هیات امنایی براساس معیارهای خروج از مطالعه، وارد مطالعه نشدند. یافته ­های به ­دست آمده در مجموع سطح ایمنی مدارس کودکان استثنایی شهر تهران 70/13% بود که نشان دهنده ایمنی متوسط می ­باشد. کمترین میزان ایمنی در حیاط مدارس، آسانسور و سیستم­ های اطفای حریق مدارس وجود داشته است.

نتیجه­ گیری: یافته ­های مطالعه حاضر نشان داد با وجود رخدادهای اخیر در مدارس کشور ایران از جمله چندین فقره آتش سوزی و تخریب مدارس در اثر حوادثی همچون سیل و زلزله، متاسفانه مدارس کودکان استثنایی شهر تهران از ایمنی مناسبی برخوردار نمی ­باشند. از این­ رو لازم است سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران با مشارکت سازمان ­های مسئول مانند وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و سازمان­ های مردم ­نهاد، ایمنی و آمادگی این نوع از مدارس را ارتقا دهند. از سوی دیگر با هدف ارتقای ظرفیت­ های موجود و ارتقای دانش و نگرش افراد در این خصوص، آموزش ­های تخصصی را به گروه­ های هدف از جمله مدرسین، اولیای دانش ­آموزان و دانش ­آموزان ارائه دهند.

کلمات کلیدی: ایمنی، مدارس کودکان استثنایی، حوادث و بلایا، شهر تهران