طرح 109

تأثیر برنامه کاری و مواجهه با رفتارهای قلدرمآبانه در محل کار بر کیفیت خواب پرستاران

نویسندگان: معصومه نجف زاده، کورش امینی*، خسرو صادق نیت حقیقی

چکیده

سابقه و هدف: اختلال خواب همراه با مواجهه با رفتارهای قلدرمآبانه در محل کار، در پرستاران، از علل مرتبط با افت کیفیت خدمات پرستاری و به خطر افتادن ایمنی بیمار و تحمیل هزینه های مضاعف بر سیستم بهداشتی درمانی است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه کاری و مواجهه با رفتارهای قلدرمابانه در محل کار بر کیفیت خواب پرستاران به انجام رسید.

مواد و روش ها: این مطالعه مورد شاهدی در سال ١٣٩7 روی ٣٣٣ پرستار شاغل در بیمارستان بهارلو، دانشگاه علوم پزشکی تهران، به انجام رسید. از پرسش نامه سنجش وضعیت خواب پیتزبرگ جهت بررسی کیفیت خواب و پرسش نامه مواجهه با رفتارهای قلدرمابانه کوئین، جهت بررسی میزان مواجهه پرستاران با این پدیده، استفاده شد. پرستارانی که بر اساس پرسش نامه پیتزبرگ اختلال خواب داشتند در گروه مورد و بقیه در گروه شاهد قرار داده شدند. سپس پرسش نامه کوئین بین هر دو گروه توزیع شد. پس از جمع آوری پرسش نامه ها و تجزیه و تحلیل آماری، بر اساس آزمون های آماری کای اسکوئر، t مستقل و رگرسیون لجستیک استفاده شد و 0/05P ≤ معنادار در نظر گرفته شد.

یافته ها: یافته ها حاکی از آن بود که 63/٣ % پرستاران اختلال خواب داشتند. سن و وضعیت تاهل، تاثیری بر کیفیت خواب پرستاران نداشت. اما پرستاران مرد نسبت به پرستاران زن از کیفیت خواب پایین تری برخوردار بودند. از کل پرستاران شرکت کننده در پژوهش، 70% با رفتارهای قلدرمابانه در محل کار مواجهه داشتند. پس از مقایسه نسبت برنامه کاری ثابت و در گردش و نیز مقایسه نسبت مواجهه با رفتارهای قلدرمابانه در دو گروه مورد و شاهد،  نتایج نشان داد این دو متغیر به لحاظ آماری تاثیر معناداری روی کیفیت خواب پرستاران ندارند.

نتیجه گیری: هر چند بر اساس نتایج مطالعه حاضر دو پدیده مورد بررسی یعنی برنامه کاری و مواجهه با رفتارهای قلدر مابانه بر کیفیت خواب پرستاران مورد بررسی تاثیر معناداری نداشتند اما با توجه به اهمیت حرفه پرستاری و مسئولیت سنگین پرستاران در قبال سلامت بیماران و تاثیر اختلال خواب و مواجهه با رفتارهای قلدرمابانه در محل کار بر کیفیت ارایه خدمات پرستاری، توصیه می گردد که تمهیداتی جهت کاهش بروز این مشکلات توسط مدیران پرستاری اندیشیده شود

واژه های کلیدی: برنامه کاری، رفتارهای قلدرمابانه در محل کار، کیفیت خواب، پرستاران