نمایان شدن مقالات سال 2019 مجله Nursing Practice Today در پایگاه Scopus

نمایان شدن مقالات سال 2019 مجله Nursing Practice Today در پایگاه Scopus

درج شدن مقالات 2019 NPT در Scopus

بدینوسیله به استحضار دانشجویان و اساتید گرامی می رساند، مقالات مجله Nursing Practice Today از شماره 1 سال 2019 در پایگاه اطلاعاتی Scopus درج و قابل رویت گردید.

کلمات کلیدی