چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧

    |  English  | اخبار

Slide thumbnailاعضای مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

خانم دکتر مریم اسماعیلی
معاونت مرکز

آقای دکتر رضا نگارنده
ریاست مرکز

 

خانم دکتر اعظم رحمانی
هیئت علمی پژوهشی مرکز

خانم دکتر زیبا تقی زاده
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم دکتر معصومه ایمانی پور
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم دکتر مریم دامغانیان
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم دکتر ناهید دهقان نیری
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم فاطمه رحیمی کیان
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم دکتر میترا ذوالفقاری
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم دکتر مریم مدرس
  هیئت علمی نیمه وقت مرکز

خانم دکتر لیلا صیادی
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم دکتر فاطمه واثق رحیم پرور
  هیئت علمی وابسته دوگانه مرکز

خانم دکتر راضیه معصومی
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم دکتر مهشید طاهری
پژوهشگر مرکز

خانم الهام قاسمی
پژوهشگر مرکز

خانم فرزانه دلاور
پژوهشگر مرکز

خانم سارا سادات حسینی اسفیدارجانی
پژوهشگر مرکز

 

خانم راضیه بیک میرزا
پژوهشگر مرکز