دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦

    |  English  | اخبار

دسترسی سریع


اعضای مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

خانم دکتر زیبا تقی زاده
معاونت مرکز

آقای دکتر رضا نگارنده
ریاست مرکز

 

خانم دکتر اعظم رحمانی
هیئت علمی پژوهشی مرکز

خانم دکتر معصومه ایمانی پور
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم دکتر مریم اسماعیلی
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم دکتر مریم دامغانیان
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم دکتر ناهید دهقان نیری
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم فاطمه رحیمی کیان
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم دکتر میترا ذوالفقاری
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم دکتر مریم مدرس
  هیئت علمی نیمه وقت مرکز

خانم دکتر لیلا صیادی
عضو شورای پژوهشی مرکز

 

خانم دکتر راضیه معصومی
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم مهشید طاهری
پژوهشگر مرکز

خانم الهام قاسمی
پژوهشگر مرکز

خانم سارا سادات حسینی اسفیدارجانی
پژوهشگر مرکز

خانم خدیجه عظیمی
پژوهشگر مرکز