يکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨

    |  English  | اخبار
اعضای مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

خانم دکتر مریم اسماعیلی
معاونت مرکز

آقای دکتر رضا نگارنده
ریاست مرکز

خانم دکتر ناهید دهقان نیری 

عضو شورای پژوهشی مرکز 

خانم دکتر اعظم رحمانی
هیات علمی پژوهشی 
و عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم دکتر زیبا تقی زاده
عضو شورای پژوهشی مرکز
خانم دکتر میترا ذوالفقاری
عضو شورای پژوهشی مرکز
خانم دکتر مریم دامغانیان
عضو شورای پژوهشی مرکز
خانم دکتر لیلا صیادی
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم فاطمه رحیمی کیان
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم دکتر راضیه معصومی
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم دکتر مریم مدرس
  هیات علمی نیمه وقت مرکز

خانم دکتر معصومه ایمانی پور
عضو شورای پژوهشی مرکز

خانم دکتر فاطمه واثق رحیم پرور
  هیات علمی وابسته دوگانه مرکز

خانم دکتر فاطمه بهرام نژاد
هیات علمی وابسته دوگانه مرکز
 

آقای دکتر افضل شمسی

دانشجوی پسادکتری و دارای وابستگی دوگانه مرکز

خانم نفیسه زارعی

پژوهشگر مرکز

خانم راضیه بیک میرزا

 پژوهشگر مرکز

 

خانم نعیمه سارخانی

پژوهشگر مرکز