يکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨

    |  English  | اخبار

چکیده طرح 105
 

بررسی تاثیر آموزش چندرسانه ای براضطراب و شاخص های فیزیولوژیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق مغزی

*نویسندگان: لیلا صیادی، شکوه ورعی، الهام فقیه زاده، زهرا احمدخانی 

چکیده:

مقدمه: آنژیوگرافی عروق مغزی روشی تهاجمی برای تشخیص بیماریهای مغز به خصوص بیماریهای عروقی مغز می باشد که می­تواند منجر به اضطراب و تغییر شاخص­های فیزیولوژیک بیماران شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش چندرسانه ای بر اضطراب و شاخص های فیزیولوژیک بیماران کاندید آنزیوگرافی عروق مغز انجام گرفت.

روش:این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده (randomized controlled trial) است که بین ماه­های آبان تا بهمن 1396در یکی از بیمارستان­های آموزشی، پژوهشی درمانی تهران انجام شد. مطالعه انجام گرفت. نمونه­های مطالعه 88 بیمار کاندید آنژیوگرافی عروق مغزی بود که به صورت تصادفی به دو گروه آزمون (44 بیمار) و کنترل (44 بیمار) اختصاص داده شدند. مداخله این مطالعه آموزش چند رسانه­ای  مرکب از ویدئو، کتابچه آموزشی، آموزش شفاهی و پاسخ به سئوالات مطرح شده توسط بیماران بود که حداقل به مدت 30 دقیقه تنها برای گروه آزمون دربخش آنژیوگرافی عروق مغزی اجرا شد. ابزار گرداوری داده­ها پرسشنامه اضطراب آشکار اشپیل برگر و برگه ثبت شاخص­های فیزیولوژیک بودند. قبل از مداخله این پرسشنامه­ها برای هر دو گروه آزمون و کنترل تکمیل گشت. شاخص­های فیزیولوژیک برای هر دو گروه  در هر دو ساعت تا زمان ترخیص بیمار از بخش آنژیوگرافی اندازه­گیری شد. پس از آنژیوگرافی نیز مجدد پرسشنامه اضطراب آشکار برای هر دو گروه تکمیل شد. داده­های با استفاده از آزمون­های آماری تی تست، کای دو، مک نمار، و Generalized Estimation Equationمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: پس از مداخله سطح اضطراب در 5/95% بیماران گروه آزمون و 4/86% بیماران گروه کنترل در سطح پایینی بوده است اما این اختلاف معنی داری نبود (P=0.266). همچنین تفاوت معنی داری از نظر سطح اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون (P= 0.125) و کنترل (P=0.18) وجود نداشته است. نتایج نشان داد که تغییرات درجه حرارت، اشباع اکسیژن شریانی، تعداد تنفس با تاثیر دادن متغیر سن در گروه مداخله و کنترل اختلاف آماری معنی داری نداشته است. فشار خون دیاستولیک دو گروه با و بدون تاثیر متغیر سن، و تعداد نبض در دو گروه معنی دار بود به این ترتیب که فشار خون سیستولیک و تعداد نبض در گروه مداخله به طرز معنی داری کمتر از گروه کنترل بود.

نتایج:اگرچه سطح اضطراب بعد از آموزش مولتی مدیا کاهش داشته است، اما این تغییرات به لحاظ آماری معنی دار نبوده است. همچنین در بین شاخص­های فیزیولوژیک فشار خون دیاستولیک و تعداد نبض به طرز معنی داری در گروه آزمون پایین تر از گروه مداخله بوده است.

آموزش چند رسانه ای؛ اضطراب؛ شاخص های فیزیولوژیک؛ آنژیوگرافی عروق مغز:کلمات کلیدی